Konieczna denepotyzacja uczelni medycznych

Klinika ojca kierownika, czyli jak zwalczać nepotyzm

 Gazeta Wyborcza Katowice,Judyta Watoła, 2010-04-28,

Niektóre uniwersyteckie kliniki są jak majątki dziedziczone przez dzieci po rodzicach. O tym, jak silne są rodzinne tradycje, świadczyć może inny przykład z jednego z katowickich szpitali. Oto profesor, który nią kieruje, zatrudnia córkę. Córka szybko zdobywa zawodowe doświadczenie, jeździ na zagraniczne staże. Córce uchodzi na sucho, że jeżdżąc na staże, nie informuje o swojej nieobecności dyrekcji szpitala. Ojcu – że zamyka drzwi kliniki przed pacjentami potrzebującymi ratunku. Historia ta ma jednak przykry finał: oto prokuratura obwinia ojca kierownika o branie łapówek od pacjentów, a niedługo po tym zarzuty korupcji stawia także córce.
Bywają kliniki, w których zatrudnienie znajduje nie tylko córka czy syn. W jednej z klinik o międzynarodowej sławie kierujący nią profesor zatrudniał żonę, córkę i zięcia. W innej wolny etat czekał na córkę znanego profesora, który nią kieruje ponoć aż dwa lata. Przy okazji i tu znalazło się miejsce dla zięcia.

Czy nie czas z tym skończyć? Na innych uczelniach też dochodzi do nepotyzmu, ale nigdzie nie ma go tyle co na uczelniach medycznych.

Prawomocnie skazany nadal jest rektorem !

Skazany za fałszerstwo wciąż pozostaje rektorem wyższej uczelni

Tomasz Kubaszewski, wspolczesna.pl » Miasta » Suwałki – 28 kwietnia 2010

Choć jest skazany prawomocnym wyrokiem za fałszowanie podpisów, wrócił na stanowisko rektora. W ministerstwie nauki łapią się za głowy.

Michał B., rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, znowu rządzi placówką. Każdy prawomocnie skazany wykładowca akademicki nie miałby wstępu na uczelnię z mocy prawa. Ale w przypadku rektorów przepisy są, jak informowaliśmy, niejednoznaczne.

Kiedy w ubiegłym roku prokuratura postawiła Michałowi B. zarzut trzykrotnego sfałszowania podpisu swojego syna, został przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego zawieszony w wykonywaniu funkcji. PWSZ rządził jeden z prorektorów.

Musi być „rażąco”
Na początku kwietnia tego roku sąd wydał wyrok w sprawie Michała B. Skazał go na 2 tys. zł grzywny. Choć nie było wątpliwości, że przestępstwo do kategorii najcięższych nie należy, sąd uznał, że osoba z tytułem profesora czegoś takiego dopuścić się nie powinna. Nie było więc umorzenia sprawy np. ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu.

W mediach pojawiła się informacja, że to koniec kariery Michała B. Następnego dnia to jednak sprawdziliśmy. I okazało się, że to nie jest prawda. Przepisy nie są bowiem w przypadku rektorów precyzyjne. Funkcji tego typu nie mogą pełnić jedynie te osoby, które naruszą prawo w sposób rażący.

– Będziemy się zastanawiali, czy w tym przypadku w grę wchodzi „rażące naruszenie prawa” – mówił nam Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Ale najpierw musimy otrzymać odpis wyroku.

Ministerstwo nie ma go do dziś. Gdy w końcu będzie miało, może nawet zdymisjonować rektora.

Ochrona niewygodnych danych osobowych

O dochodach Kanclerza SUM raz jeszcze

Blog prof. Pluskiewicza,27 KWIETNIA 2010

W Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z lipca 2005 roku – aktualnie regulującej zasady funkcjonowania polskich uczelni w RP czytamy: 

W uczelni publicznej wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych. 

Poniżej przestawiam odpowiedź uzyskaną od władz uczelni. 

Dlaczego dziś odmawia się nam tej informacji, a analogiczne pytania dotyczące dochodów za lata 2008 i 2009 doczekały się odpowiedzi? 

Jak to możliwe, by prawo obowiązujące w RP nie obowiązywało w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach?

Wyróżnienie uczelni walczących z plagiatami

Uczelnie walczące z plagiatami wyróżnione po raz trzeci

PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2010-04-26

12 uczelni wyższych i 3 wydziały otrzymały certyfikaty „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami”.Wyróżnienia wręczono w piątek w Warszawie w ramach seminarium na temat ochrony własności intelektualnej w internecie. Nagrody przyznaje Fundacja Fresnela. 

Konieczność sprawdzania oryginalności prac dyplomowych i kształtowania świadomości istnienia praw autorskich – również w przestrzeni wirtualnej – pokazują badania przeprowadzone przez Fundację wśród gimnazjalistów z 10 szkół. „Uczniowie negatywnie oceniają jedynie ściąganie +żywcem+ pracy napisanej przez kolegę. Jednak już w ściągnięciu pracy z internetu nie widzą niczego nagannego” – powiedziała przedstawicielka Fundacji, Paulina Gajownik.

Firma Plagiat.pl od trzech lat przyznaje specjalne certyfikaty uczelniom, które w szczególny sposób troszczą się o jakość oferowanego wykształcenia i konsekwentnie dążą do wyeliminowania z grona swoich studentów osób plagiatujących prace…

„Przypadku, w którym uczniowie wykorzystują fragmenty napisanych już artykułów prasowych, by z nich stworzyć oryginalny wiersz w celach niekomercyjnych, nie można oceniać nagannie” – mówił dr Kawczyński.

Podkreślił jednak, że czym innym jest działanie niekomercyjne – które należy wspierać – a czym innym wykorzystywanie czyjejś pracy dla osiągania własnych korzyści.

Dziekan wydziału teologii uniwersytetu w Olsztynie przed sądem w sprawach lustracyjnych

Były dziekan teologii: – Nie byłem TW Kamilem

Gazeta Wyborcza Olsztyn, Marcin Wojciechowski, 2010-04-22,

Sąd w Białymstoku orzekł, że były dziekan wydziału teologii na olsztyńskim uniwersytecie, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. – Na pewno nie zostawię tak tego – zapowiada duchowny 

Ks. Rogowski nadal może pracować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. – Lustracja dotyczy jedynie pracowników funkcyjnych, czyli rektora, prorektorów, dziekanów i dyrektorów instytutu. Ksiądz nie pełni żadnej z tych funkcji – tłumaczy rektor Józef Górniewicz.  

Ks. Jacek Jezierski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej mówi, że żadnej kościelnej kary dla księdza nie należy się spodziewać, bo duchowny poniósł już wystarczające konsekwencje. – Jesteśmy związani zasadą prawa rzymskiego, która mówi, że za jedno przestępstwo jest tylko jedna kara – mówi ks. biskup. – Sąd orzekł wyrok. A to, że przekazane to zostanie przez media, jest dla księdza dodatkową dolegliwością. Myślę, że nie ma już po co wracać do tej sprawy.

Ks. Cyprian Rogowski nie może się pogodzić z wydanym wyrokiem. – Nie ma żadnych materialnych dowodów na to, że współpracowałem z SB. Mimo to sąd orzekł winę – dziwi się. – Nie zostawię tak tego. Wniosę o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

Polityka antyplagiatowa – przykład Śląski Uniwersytet Medyczny

Polityka antyplagiatowa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Blog prof. Pluskiewicza

Regulamin antyplagiatowy dotyczący prac magisterskich – przykład SGGW

Regulamin antyplagiatowy-wytyczne do prac magisterskich składanych po 1.06.2008

serwis SGGW

Zarządzenie nr 24 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego 

Na podstawie § 68 ust.2 pkt. 4 i 6 Statutu SGGW w związku z art. 115 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.631 z późniejsza zmianą) zarządzam co następuje.

 § 1

 Wprowadza się regulamin antyplagiatowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Systemem antyplagiatowym będą objęte prace dyplomowe magisterskie wszystkich studentów kończących studia zgodnie z programem studiów w czerwcu 2008 roku i w latach następnych.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dziekanom wydziałów i kierownikom studiów międzywydziałowych. 
§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Dydaktyki. 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 roku. 
 

                                                                                                          Rektor SGGW

                                                                                               Prof. dr hab. Tomasz Borecki  

Regulamin  antyplagiatowy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

1.  Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w SGGW.

 2.  Procedura antyplagiatowa obejmuje wyłącznie prace magisterskie, zwane dalej pracami.

 3.  Dyplomant składa do właściwego dziekanatu, w terminie 3 tygodni przed planowaną datą obrony pracę w wersji ostatecznej, wydrukowaną i oprawioną w ilości 2 sztuk oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w ilości 3 sztuk. Jeden z dysków CD z zapisaną pracą powinien mieć możliwość dopisania danych1. Dopuszczalnymi formatami pliku są  RTF (Rich Text Format) oraz ODT (Open Office Document).

4.  Praca zostaje sprawdzona w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia, z zastrzeżeniem wzmożonego okresu składania prac, kiedy termin ten może ulec wydłużeniu.

5.  System Plagiat.pl generuje tzw. raport podobieństwa.

6.  Wyznacza się górne granice współczynników 2, przekroczenie których powoduje konieczność zapoznania się promotora z raportem podobieństwa.

            a) Współczynnik podobieństwa 1: 50,

            b) Współczynnik podobieństwa 2:  5.

7.  Operator systemu 3 odnotowuje na formularzu „Wniosek o  dopuszczenie do egzaminu dyplomowego”, że praca została pozytywnie zweryfikowana w systemie antyplagiatowym, gdy w raporcie oba współczynniki są równe bądź są poniżej ich górnej granicy.

8.  W przypadku, gdy choćby jeden ze współczynników, o których mowa w ust. 6, przekroczy swoją górną granicę wówczas operator systemu dogrywa plik z raportem podobieństwa do pracy na płycie CD-RW 4, następnie promotor osobiście odbiera z dziekanatu wydrukowaną pracę, płytę CD-RW oraz formularz „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy”.

9.  Promotor osobiście analizuje zawartość płyty CD-RW pod kątem zgodności z wersją wydrukowaną pracy. W przypadku przekroczenia współczynnika(ów) podobieństwa promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź o niedopuszczeniu do egzaminu dyplomowego. W przypadku dopuszczenia pracy do obrony promotor wypełnia dokument „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy”.

10. W przypadku rażącego zapożyczenia z innych prac promotor wnioskuje o skierowanie sprawy studenta do komisji dyscyplinarnej.

11. Raport podobieństwa może się znajdować tylko na jednej płycie CDRW, która jest przeznaczona do akt studenta i archiwizacji.

12. Operator systemu dodaje dopuszczoną do obrony pracę do Bazy danych Systemu Plagiat.pl w ciągu 7 dni od daty jej obrony.

13. Praca może zostać zastrzeżona i wyłączona z procedury antyplagiatowej na wniosek promotora skierowany do dziekana odpowiedniego wydziału. Od sprawdzania pracy można odstąpić gdy istnieją szczególne przesłanki do ochrony pracy przed jej upowszechnieniem.

14. Załączniki do regulaminu:

  • Załącznik nr 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego;
  • Załącznik nr 2. Decyzja o dopuszczeniu  do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy.

 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia  1 czerwca 2008 roku.


Przypisy:

1. Sesja na płycie CD powinna pozostać otwarta. Dodatkowo dysk powinien być typu CD-RW.

2. Współczynnik podobieństwa powstaje przez porównanie występowania sekwencji kolejno następujących po sobie wyrazów w pracy z tekstami z innych źródeł (Internet, bazy uczelniane). Gdy zostaną znalezione takie same sekwencje, wyrazy, z których się składają są zliczane, dzielone przez ilość wszystkich wyrazów w pracy i pomnożone przez sto. Współczynnik 1 bada sekwencje pięciowyrazowe, współczynnik 2 bada sekwencje dwudziestopięciowyrazowe (dla współczynnika 2 administrator systemu może określić inną ilość wyrazów w sekwencji).

3. Operator systemu  to upoważniona osoba (pracownik dziekanatu) posiadająca aktualny login i hasło do Systemu Antyplagiatowego, oraz uprawnienia do wprowadzania prac i przeglądania raportów.

4. W ramach możliwości technicznych Wydziału z uwzględnieniem zasad poufności, raport podobieństwa może zostać przekazany promotorowi  za pomocą innych mediów (np. dyskietka, pamięć przenośna, …)

Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu przed prokuratorem

Prokurator w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Źródło: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Roman Daszczyński, 2010-04-20,

Śledztwo w sprawie niegospodarności w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu wszczęła prokuratura. To skutek ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego….

Ustalenia CBA potwierdzają to, co na temat gospodarowania majątkiem uczelni ustaliłem w pierwszych miesiącach urzędowania – uważa rektor Huciński. – Moje dążenie do naprawy sytuacji stało się przyczyną ataków na moją osobę. Stąd wzięły się dwie próby odwołania mnie ze stanowiska. 

O sytuacji w gdańskiej AWFiS poinformowana jest minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Rektor Huciński zwolnił dyscyplinarnie z funkcji kanclerza uczelni – podstawą były ustalenia CBA. Decyzję Hucińskiego otwarcie krytykują niektórzy członkowie senatu Akademii, sprzeciw zgłosili też działacze uczelnianej „Solidarności”. Ich zdaniem, nikogo nie można karać dyscyplinarnie zwolnieniem z pracy, póki nie zostanie mu udowodniona wina – podstawową zasadą powinno być domniemanie niewinności.

Były rektor AWFiS w Gdańsku, prof. Janusz Czerwiński jest przekonany, że ustalenia CBA to pomyłka

Seminarium – ochrona własności intelektualnej

Plagiat.pl zaprasza

na galę wręczenia Certyfikatów

„Uczelnia walcząca z plagiatami”

 oraz seminarium

„Internet a ochrona własności intelektualnej.

Czy należy zmienić prawo?”

Organizatorzy: Fundacja im. A.-J. Fresnela, Plagiat.pl Sp. z o.o.

Termin: 23.04.2010 (piątek), w godz. 11-15.45
(seminarium – 11-14, gala wręczenia Certyfikatów – 14.45-15.45)

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Prowadzący: Jakub Porada

Konferencja:
Patronat: Marszałek Sejmu RP, MNiSW, PKPP Lewiatan
Patron medialny: Perspektywy

Program 11-11.10 – powitanie, prezentacja programu seminarium i prelegentów

11.10.-11.20 – Paulina Gajownik (Fundacja im. A.-J. Fresnela)
„Działania Fundacji im. A.-J. Fresnela na rzecz ochrony własności intelektualnej”

11.20-11.40 – dr Sebastian Kawczyński (Plagiat.pl)
„Dystrybucja treści w polskim internecie. Teoria i praktyka ochrony własności intelektualnej”

11.40 -12.00 – mecenas Marzena Wojciechowska (Izba Wydawców Prasy)
„Wykorzystanie treści w internecie na przykładzie doświadczeń wydawców – członków IWP.
Postulaty prawne – jak skutecznie chronić własność intelektualną mediów drukowanych”

12.00-12.20 – dyskusja (z możliwością przedłużenia)
12.20-12.40 – przerwa kawowa

12.40-13.00 – dr Marek Troszyński (Centrum Badań nad Nowymi Mediami, Collegium Civitas)
„Ochrona własności intelektualnej w internecie – głos społeczeństwa”

13.00-13.20 – dr Alek Tarkowski (Creative Commons / ICM UW)
„Creative Commons – znaczenie alternatywnych rozwiązań jako elementów systemu ochrony własności intelektualnej”

13.20 – 13.40 – mecenas Magda Kowalczuk-Szymańska (kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy)
„Formy naruszeń praw własności intelektualnej w sieci oraz praktyczne problemy związane z dochodzeniem roszczeń z tego tytułu”

13.40-14.00 – dyskusja (z możliwością przedłużenia)
14.00-14.45 – lunch

Gala wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” oraz
„Wydział walczący z plagiatami”

14.45 – 15.45 – uroczystość

Proszę zgłaszać chęć uczestnictwa do Piotra Osiaka, Plagiat.pl (posiak „at” antyplagiat.pl).

Studenci prof. Gapika będą mieć nowych promotorów

Studenci prof. Gapika będą mieć nowych promotorów

Źródło: Tokfm.pl,Marcin Krzemiński, 2010-04-09,

Studenci, którzy przygotowywali prace dyplomowe pod okiem profesora Lechosława Gapika, będą mieć nowych promotorów. Mogą wybierać spośród wyznaczonych przez uczelnię pięciu adiunktów oraz profesorów Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. …To grupa ponad 50 osób….Na wczorajszym spotkaniu uczelnia powołała też kuratora Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii, którym wcześniej kierował Lechosław Gapik.