Regulamin antyplagiatowy dotyczący prac magisterskich – przykład SGGW

Regulamin antyplagiatowy-wytyczne do prac magisterskich składanych po 1.06.2008

serwis SGGW

Zarządzenie nr 24 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego 

Na podstawie § 68 ust.2 pkt. 4 i 6 Statutu SGGW w związku z art. 115 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.631 z późniejsza zmianą) zarządzam co następuje.

 § 1

 Wprowadza się regulamin antyplagiatowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Systemem antyplagiatowym będą objęte prace dyplomowe magisterskie wszystkich studentów kończących studia zgodnie z programem studiów w czerwcu 2008 roku i w latach następnych.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dziekanom wydziałów i kierownikom studiów międzywydziałowych. 
§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Dydaktyki. 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 roku. 
 

                                                                                                          Rektor SGGW

                                                                                               Prof. dr hab. Tomasz Borecki  

Regulamin  antyplagiatowy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

1.  Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w SGGW.

 2.  Procedura antyplagiatowa obejmuje wyłącznie prace magisterskie, zwane dalej pracami.

 3.  Dyplomant składa do właściwego dziekanatu, w terminie 3 tygodni przed planowaną datą obrony pracę w wersji ostatecznej, wydrukowaną i oprawioną w ilości 2 sztuk oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w ilości 3 sztuk. Jeden z dysków CD z zapisaną pracą powinien mieć możliwość dopisania danych1. Dopuszczalnymi formatami pliku są  RTF (Rich Text Format) oraz ODT (Open Office Document).

4.  Praca zostaje sprawdzona w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia, z zastrzeżeniem wzmożonego okresu składania prac, kiedy termin ten może ulec wydłużeniu.

5.  System Plagiat.pl generuje tzw. raport podobieństwa.

6.  Wyznacza się górne granice współczynników 2, przekroczenie których powoduje konieczność zapoznania się promotora z raportem podobieństwa.

            a) Współczynnik podobieństwa 1: 50,

            b) Współczynnik podobieństwa 2:  5.

7.  Operator systemu 3 odnotowuje na formularzu „Wniosek o  dopuszczenie do egzaminu dyplomowego”, że praca została pozytywnie zweryfikowana w systemie antyplagiatowym, gdy w raporcie oba współczynniki są równe bądź są poniżej ich górnej granicy.

8.  W przypadku, gdy choćby jeden ze współczynników, o których mowa w ust. 6, przekroczy swoją górną granicę wówczas operator systemu dogrywa plik z raportem podobieństwa do pracy na płycie CD-RW 4, następnie promotor osobiście odbiera z dziekanatu wydrukowaną pracę, płytę CD-RW oraz formularz „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy”.

9.  Promotor osobiście analizuje zawartość płyty CD-RW pod kątem zgodności z wersją wydrukowaną pracy. W przypadku przekroczenia współczynnika(ów) podobieństwa promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź o niedopuszczeniu do egzaminu dyplomowego. W przypadku dopuszczenia pracy do obrony promotor wypełnia dokument „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy”.

10. W przypadku rażącego zapożyczenia z innych prac promotor wnioskuje o skierowanie sprawy studenta do komisji dyscyplinarnej.

11. Raport podobieństwa może się znajdować tylko na jednej płycie CDRW, która jest przeznaczona do akt studenta i archiwizacji.

12. Operator systemu dodaje dopuszczoną do obrony pracę do Bazy danych Systemu Plagiat.pl w ciągu 7 dni od daty jej obrony.

13. Praca może zostać zastrzeżona i wyłączona z procedury antyplagiatowej na wniosek promotora skierowany do dziekana odpowiedniego wydziału. Od sprawdzania pracy można odstąpić gdy istnieją szczególne przesłanki do ochrony pracy przed jej upowszechnieniem.

14. Załączniki do regulaminu:

  • Załącznik nr 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego;
  • Załącznik nr 2. Decyzja o dopuszczeniu  do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy.

 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia  1 czerwca 2008 roku.


Przypisy:

1. Sesja na płycie CD powinna pozostać otwarta. Dodatkowo dysk powinien być typu CD-RW.

2. Współczynnik podobieństwa powstaje przez porównanie występowania sekwencji kolejno następujących po sobie wyrazów w pracy z tekstami z innych źródeł (Internet, bazy uczelniane). Gdy zostaną znalezione takie same sekwencje, wyrazy, z których się składają są zliczane, dzielone przez ilość wszystkich wyrazów w pracy i pomnożone przez sto. Współczynnik 1 bada sekwencje pięciowyrazowe, współczynnik 2 bada sekwencje dwudziestopięciowyrazowe (dla współczynnika 2 administrator systemu może określić inną ilość wyrazów w sekwencji).

3. Operator systemu  to upoważniona osoba (pracownik dziekanatu) posiadająca aktualny login i hasło do Systemu Antyplagiatowego, oraz uprawnienia do wprowadzania prac i przeglądania raportów.

4. W ramach możliwości technicznych Wydziału z uwzględnieniem zasad poufności, raport podobieństwa może zostać przekazany promotorowi  za pomocą innych mediów (np. dyskietka, pamięć przenośna, …)

Komentarze 3

  1. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wiele prac prawniczych, ekonomicznych, a nawet inżynierskich i medycznych zawiera przepisy ustaw i innych aktów prawnych. A także orzeczenia sadowe i dokumenty urzędowe. Coraz trudniej będzie spełniać wymagania, że takie dokumenty mogą stanowić tylko mniej niż 5% tekstu pracy. Wydaje się, że te współczynniki robione są wprost pod potrzeby firmy plagiat.pl, bo jeżeli byłyby wyższe za kilka lat okazałoby się, że każda praca (nawet profesorska) jest w 75% zbieżna z innymi.

  2. […] Regulamin antyplagiatowy dotyczący prac magisterskich – przykład SGGW April 2010 1 comment 5 […]

  3. […] Wybrane przypadki oszustw naukowychZasłużeni dla patologii polskiej nauki – na etatach Regulamin antyplagiatowy dotyczący prac magisterskich – przykład SGGW Czy Bernard Koziróg straci tytuł profesora UJK ?Studenci upominają się o swoje prawa do […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: