Senat uczelni odwołał dziekana, bo ukończył on 70 lat

Nie będzie uczyć, bo jest za stary

Rzeczpospolita, Tomasz Nieśpiał 31-08-2011

Senat uczelni odwołał dziekana, bo ukończył on 70 lat. Ten zapowiada złożenie skargi do sądu

– Negocjacje z rektorem zostały wyczerpane. W najbliższych dniach złożę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na  uchwałę Senatu UMCS, która pozbawiła mnie funkcji dziekana – deklaruje w rozmowie z „Rz” prof. Antoni Pieniążek

Komisja do spraw etyki w nauce Kadencja 2011-2014

Skład Komisji

Komisja do spraw etyki w nauce
Kadencja 2011-2014:

serwis PAN

I. Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
zgłoszony przez Komitet Etyki w Nauce PAN
II. Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. Maciej Grabski, członek korespondent PAN – Politechnika Warszawska
zgłoszony przez Prezydium PAN
III. Członkowie:
 1. Prof. dr hab. Osman Achmatowicz
  zgłoszony przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
 1. Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, członek rzeczywisty PAN –Uniwersytet Warszawski
  zgłoszony przez Prezydium PAN
 1. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, członek korespondent PAN –Wiceprezes PAN
  zgłoszony przez Prezydium PAN
 1. Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, członek korespondent PAN – Gdański Uniwersytet Medyczny
  zgłoszony przez Prezydium PAN
 1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty – Politechnika Wrocławska
  zgłoszony przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 1. Prof. dr hab. Piotr Węgleński, członek korespondent PAN – Uniwersytet Warszawski
  zgłoszony przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego
 1. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  zgłoszony przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Ministerstwo Nauki zaskarżyło orzeczenie warszawskiego sądu administracyjnego w sprawie b. rektora gdańskiej AWFiS Tadeusza Hucińskiego.

Gdańsk: AWFiS: Minister skarży wyrok

Dziennik Bałtycki, Łukasz Kłos 2011-08-27

Ministerstwo Nauki zaskarżyło orzeczenie warszawskiego sądu administracyjnego w sprawie b. rektora gdańskiej AWFiS Tadeusza Hucińskiego.

W czerwcu sąd uznał, że minister Barbara Kudrycka myliła się, twierdząc, że jej postanowienie nie ma charakteru decyzji administracyjnej. W poniedziałek mija termin odwołania od tego orzeczenia.
– Zdecydowaliśmy się na złożenie skargi kasacyjnej, gdyż jesteśmy przeświadczeni o słuszności zastosowanych procedur – podkreśla Bartosz Loba, rzecznik prasowy ministerstwa.

Bazy ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla naukowców

Resort nauki przypomina o bazach ofert pracy dla naukowców

PAP – Nauka w Polsce, 2011-08-23

O konieczności zamieszczania w publicznych bazach ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla naukowców przypomina Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w liście skierowanym do rektorów polskich szkół wyższych. Nowe obowiązki uczelni wynikają z wchodzącej w życie 1 października tego roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jak przypomina w liście minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, w myśl nowych regulacji, uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców……

….

Baza ogłoszeń prowadzona przez MNiSW znajduje się na stronie:http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/

Można na niej znaleźć aktualne oferty pracy dla badaczy.

Z kolei oferty pracy dla polskich naukowców poszukujących pracy w Unii Europejskiej dostępne są na portalu EURAXESS Polska. Strona jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Portal dostępny jest pod adresem:http://www.euraxess.pl/

„Wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna jest fundamentem jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Dobór odpowiednich pracowników oraz stworzenie im warunków do satysfakcjonującej, twórczej pracy to również cenny wkład we wszechstronny rozwój zarówno uczelni, jak i jej studentów” – podkreśla Barbara Kudrycka

Uczelnie dla studentów

Studia to zawsze wartość dodana – minister nauki i szkolnictwa wyższego pisze dla Nauki w Polsce

PAP- Nauka w Polsce, 2011-08-20 Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister nauki i szkolnictwa wyższego

Jakość studiów, aspiracje maturzystów i prognozy rynkowe to najważniejsze czynniki w wyborze kierunku kształcenia. Obecnie w Polsce kształci się blisko dwa miliony studentów, co wraz z najwyższym wskaźnikiem skolaryzacji w Europie stanowi jeden z naszych największych sukcesów ostatnich 20 lat. Polska chce nadal zwiększać wskaźniki wykształcenia, bo studia zawsze niosą młodym ludziom wartość dodaną i otwierają szansę realizację własnych marzeń, a także na satysfakcjonującą karierę zawodową……..

Uczelnie dla studentów

Coraz lepsze studia mają pomóc młodym Polakom w odkrywaniu ich własnych talentów i budowaniu przyszłej pozycji zawodowej. Uczelnie zaś powinny upowszechniać kształcenie, jednocześnie zapewniając odpowiednią jakość i atrakcyjność kształcenia, odpowiadającego na współczesne wyzwania. Pomóc może w tym reforma szkolnictwa wyższego, która wchodzi w życie już 1 października. Jej zapisy konsultowane były ze środowiskiem akademickim przez trzy lata, ze szczególnie aktywnym udziałem studentów i doktorantów. Celem zmian jest podniesienie jakości kształcenia – także poprzez lepsze dostosowanie oferty programowej do potrzeb rynku pracy, poszerzenie dostępu do studiów dla osób gorzej sytuowanych i przede wszystkim kreowanie na uczelniach środowiska przyjaznego dla studenta, który winien być w centrum zainteresowania każdej uczelni.

Student musi być w swojej akademii partnerem i mieć wpływ na kształtowanie jej krajobrazu naukowego. Od nowego roku akademickiego każdy nauczyciel akademicki będzie obligatoryjnie oceniany przez studenta. Takie praktyki stosowane są od wielu lat na najlepszych uniwersytetach na świecie, a także na wielu dobrych uczelniach w naszym kraju. Ocena pracowników dydaktyczno-naukowych pozwoli na stałe podnoszenie ich kompetencji dydaktycznych i poszukiwania nowych metod komunikacji ze studentami. To pierwszy ważny krok do stymulowania jakości i większego upodmiotowienia studentów na uczelni.

Od końca lat 90. liczba studentów w Polsce wzrosła ponad czterokrotnie. W tym samym okresie kadra akademicka kształcąca studentów powiększyła się jedynie o 30 proc. Te dysproporcje doprowadziły do tego, że na każdego profesora czy docenta przypada dziś ponad 77 studentów lub doktorantów. W Raporcie Rzecznika Praw Studenta czytamy: „Znanych profesorów nagminnie zastępują na wykładach i konwersatoriach doktoranci, adiunkci; zdarzały się przypadki, że wykład cenionego profesora studenci oglądali z telewizora”. Nowelizacja ustawy wprowadza znaczące zmiany do akademickiego rynku pracy.

Odejście od wieloetatowości spowoduje, że przy zachowaniu obecnej liczby etatów, stopniowo będzie wzrastać liczba osób, zwłaszcza młodych, zatrudnionych na uczelniach.

Nauczyciel akademicki zatrudniony na uczelni publicznej będzie mógł podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy, prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Chodzi o takie zorganizowanie pracy wykładowców, które pozwoli poświęcić wystarczająco dużo czasu każdemu ze studentów. Rektor będzie mógł prowadzić bardziej swobodną politykę kadrową, co na pewno wpłynie na podniesienie jakości pracy dydaktycznej na polskich uczelniach..


Publiczne szkoły wyższe nie będą mogły już prowadzić rekrutacji na wolne stanowiska pod konkretne osoby

Wykładowca znajdzie pracę przez internet

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-08-18

Publiczne szkoły wyższe nie będą mogły już prowadzić rekrutacji na wolne stanowiska pod konkretne osoby. Od 1 października, aby zatrudnić nauczyciela akademickiego, będą przeprowadzać otwarte konkursy. Obecnie takiego obowiązku nie ma. Wprowadza go nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455).

Wzorcowy kodeks etyki studenta

 

Wzorcowy kodeks etyki studenta 
serwis Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 11 sierpnia 2011
Drodzy samorządowcy, punkt 149 ustawy

nowelizującej Ustawę Prawo o szkolnictwie

wyższym (art. 202 ust. 5a ustawy PSW) nakłada na

wszystkie samorządy studenckie nowy obowiązek – opracowanie

i promowanie kodeksu etyki studenta. W załączeniu przekazujemy Wam wzorcowy

kodeks etyki studenta, który możecie wykorzystać w swoich uczelniach.

Projekt kodeksu:

Kodeks Etyki Studenta [nazwa uczelni]

My, studenci [nazwa uczelni], mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne.

Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika.

Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

 1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.

 2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

 1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.

 2.  Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.

 3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

 1. wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;

 2. szanować prawa i zwyczaje akademickie;

 3. dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

 1. uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;

 2. wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

 1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.

 2. Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.

Akademicy chcą wyjść na ulice i protestować.

Akademicy chcą protestować przeciwko niskim płacom

Dziennik Polski, 11.08.2011

Skandalicznie niskie płace, za słabe dofinansowanie badań naukowych – to główne powody, dla których chcą wyjść na ulice i protestować.

– Domagamy się podwyższenia pensji – mówi prof. Edward Malec z Instytutu Fizyki UJ, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, która chce zorganizować pikiety na początku października przed budynkami krakowskich uczelni. Związkowcy nie wykluczają również referendum strajkowego.

KSN NSZZ „S” prowadzi obecnie rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wprowadzenia tzw. ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, dzięki któremu można by uwzględnić podwyżki i stworzyć nauczycielom akademickim lepsze możliwości do negocjowania warunków pracy. Aby układ mógł wejść w życie, potrzebna jest zgoda minister nauki oraz rządu.

Według związkowców reformy powinny się rozpocząć od powrotu do schematu płacowego 3:2:1 (stworzonego w czasach rządów AWS, wcielonego za rządów SLD, a rozmontowanego w 2005 r.), według którego profesor zarabiał trzy średnie pensje krajowe, adiunkt dwie, a pozostali pracownicy uczelni jedną…..Finanse to zdaniem związkowców jedna z największych bolączek polskiego szkolnictwa. Akademicy tłumaczą, że przy niskich dotacjach na badania naukowe trudno konkurować z zagranicznymi ośrodkami…….

Związkowcy nie zgadzają się również z niektórymi założeniami nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która wchodzi w życie 1 października. – Popieramy likwidację wieloetatowości, ale równocześnie powinno zostać zwiększone wynagrodzenie nauczycieli akademickich. Praca na kilku etatach jest bowiem skutkiem niskich zarobków – zaznacza prof. Edward Malec.

Są też jednak zapisy w ustawie, które – zdaniem związkowców – łamią prawo. Chcą więc sprawę zgłosić do Trybunału Konstytucyjnego.

– Chodzi o naruszanie wolności prowadzenia badań naukowych. Nowelizacja mówi, że nie jest już wymagana zgoda rady wydziału czy senatu przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu pracownika. Rektor będzie więc mógł rozwiązać umowę z naukowcem, którego badań nie będzie popierać i nikt nie będzie miał nic do powiedzenia w tej sprawie. Rada wydziału będzie mogła wydać jedynie opinię – opisuje prof. Edward Malec…

Uczelnie mogą mieć regulamin ochrony własności intelektualnej, ale nie muszą

Uczelnie nie zadbają o prawa autorskie żaków

Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 05-08-2011

Od 1 października w każdej uczelni powinien obowiązywać uchwalony przez senat regulamin zarządzania prawami autorskimi. Obecnie uczelnie mogą mieć regulamin ochrony własności intelektualnej, ale nie muszą. Niektóre, np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Wrocławska, przyjęły je mimo braku ustawowego obowiązku. Wiele szkół jednak opracowało je lub pracuje nad ich wprowadzeniem dopiero wskutek ostatniej zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

….

Kto ma prawo do prac studenta

– Autorskie prawa majątkowe do pracy licencjackiej i magisterskiej, w tym np. programu komputerowego, przysługują ich twórcy. Przekazanie ich innym osobom musi określać umowa.

– Zadaniem promotora jest sugerowanie tematu prac i sposobu jego ujęcia, wskazanie odpowiedniej metodologii, sprawowanie nadzoru nad realizacją przyjętych założeń, co nie daje podstaw do bycia współautorem. Promotor może wykorzystać fragmenty pracy, jeśli wskaże autora.

– Uczelnia ma jedynie pierwszeństwo opublikowania pracy dyplomowej studenta w ciągu sześciu miesięcy od jej obrony, jeżeli autor wyrazi na to zgodę. Po upływie tego terminu student może samodzielnie opublikować pracę.

Park naukowy, który nie nawiązał efektywnej współpracy ze środowiskiem naukowym

NIK: Kłopot z innowacjami

podatki.biz, 04.08.2011

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie zadań przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej (dalej „CITT Politechniki”)…

Kontrolerzy jednoznacznie ocenili, że obie jednostki nie realizowały podstawowego celu który przyświecał ich powołaniu, tj. sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki oraz wdrażania nowych technologii i wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych.

Park w Suwałkach istnieje już sześć lat, a mimo to nie nawiązał efektywnej współpracy ze środowiskiem naukowym, nie uzyskał efektów w sferze wdrażania nowych technologii i nie wykonywał zadań w zakresie pomocy firmom technologicznym w początkowym okresie ich działalności. Co za tym idzie – nie miał dochodów z tytułu komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Funkcjonowanie parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

serwis NIK, 2011-08-04