Ministerstwo Nauki zaskarżyło orzeczenie warszawskiego sądu administracyjnego w sprawie b. rektora gdańskiej AWFiS Tadeusza Hucińskiego.

Gdańsk: AWFiS: Minister skarży wyrok

Dziennik Bałtycki, Łukasz Kłos 2011-08-27

Ministerstwo Nauki zaskarżyło orzeczenie warszawskiego sądu administracyjnego w sprawie b. rektora gdańskiej AWFiS Tadeusza Hucińskiego.

W czerwcu sąd uznał, że minister Barbara Kudrycka myliła się, twierdząc, że jej postanowienie nie ma charakteru decyzji administracyjnej. W poniedziałek mija termin odwołania od tego orzeczenia.
– Zdecydowaliśmy się na złożenie skargi kasacyjnej, gdyż jesteśmy przeświadczeni o słuszności zastosowanych procedur – podkreśla Bartosz Loba, rzecznik prasowy ministerstwa.

Jedna odpowiedź

 1. II SA/Wa 40/11 – Wyrok WSA w Warszawie

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/21BDE9345B

  Sentencja

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj Sędzia WSA Olga Żurawska – Matusiak (spr.) Sędzia WSA Janusz Walawski Protokolant Referent – stażysta Eliza Kusy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi T.H. na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia […] września 2010 r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1) uchyla zaskarżone postanowienie 2) stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu 3) zasądza od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz skarżącego T.H. kwotę 757,44 (siedemset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści cztery grosze) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. ………….Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje jedynie nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. Może żądać informacji i wyjaśnień od organów uczelni, a także dokonywać kontroli działalności uczelni. Może wystąpić do senatu uczelni z wnioskiem o odwołanie rektora w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń przez rektora przepisów prawa lub statutu. Senat uczelni przekazuje taki wniosek, po jego zaopiniowaniu, organowi właściwemu do odwołania rektora. Natomiast w przypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać rektora po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiednio Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich albo Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

  Decyzje podejmowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, są decyzjami podejmowanymi w ramach sprawowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadzoru nad zgodnością działań organów uczelni z przepisami ustawowymi i statutem uczelni. Minister nie wykonuje kompetencji wynikającej z nadrzędności (lub podległości) organizacyjnej wobec uczelni państwowej, lecz działa na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego, przyznanego mu w celu wykonywania funkcji nadzorczych wobec uczelni państwowych, które korzystają z konstytucyjnie gwarantowanej autonomii.

  Decyzje podejmowane w trybie nadzoru nie mają charakteru cywilnoprawnego, lecz są aktami podejmowanymi przez organ administracji publicznej w indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej.

  Mając powyższe uwagi natury ogólnej na względzie, Sąd uznał, że odwołanie rektora uczelni wyższej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego winno następować w formie decyzji administracyjnej………………………

  W rozpoznawanej sprawie skarżący, pomimo braku stosownego pouczenia, przy zachowaniu ustawowego terminu, wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

  Postanowieniem z […] września 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdził niedopuszczalność wniesienia powyższego wniosku.

  Takie stanowisko organu było konsekwencją uznania przez organ, że rozstrzygnięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z […] lipca 2010 r. nie nosi znamion decyzji administracyjnej a ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje procedury odwoławczej od aktów ministra podejmowanych na podstawie art. 38.

  Mając na uwadze wszystkie przedstawione w uzasadnieniu względy, Sąd uznał, że zaskarżone postanowienie organu jest nieprawidłowe. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego był bowiem zobowiązany do ponownego rozpoznania sprawy w wyniku wniesionego przez skarżącego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

  Jednocześnie Sąd uznał za przedwczesne odnoszenie się do zarzutów skargi, skoro organ zobligowany jest ponownie merytorycznie rozpoznać sprawę.

  Z tych wszystkich wglądów Sąd, na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 ktc ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako p.p.s.a.), orzekł jak w sentencji orzeczenia. Rozstrzygnięcie w kwestii wykonalności zostało wydane w oparciu o art. 152 p.p.s.a., a o zwrocie kosztów postępowania Sąd orzekł w myśl art. 200 p.p.s.a.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: