Funkcjonowanie Zespołu do spraw Dobrych Praktyk Akademickich

Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich

Serwis MNiSW – zakładka 

Wszelkie sprawy kierowane do Zespołu należy składać na adres:

 ZESPÓŁ DO SPRAW DOBRYCH PRAKTYK AKADEMICKICH                                                                                                                     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                                                                                            

 ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

15 lutego 2011 r. Zarządzeniem nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich……

materiały:

‚Powołanie Zespołu jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze budowania takiego sposobu uprawiania nauki i funkcjonowania szkolnictwa wyższego, który pozbawiony będzie wszelkich przejawów nieprawidłowości. Postulat nauki i szkolnictwa wyższego wolnych od protekcjonizmu, stronniczości i nadużyć jest priorytetem działań i przedmiotem szczególnej troski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nauka winna być płaszczyzną najbardziej uczciwych i transparentnych wzorców postępowania oraz postaw. Wysokie standardy rzetelności, głęboka odpowiedzialność za podejmowane działania oraz skrupulatne przestrzeganie systemu wartości etycznych muszą stanowić nieodłączny atrybut pracy naukowej i działalności akademickiej.’

‚Do zadań Zespołu należy:

 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym;
 2. prowadzenie prac związanych z określeniem zasad dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym, w tym zasady przejrzystości w recenzowaniu prac naukowych, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz ograniczających naruszanie dobrych praktyk akademickich;
 3. opiniowanie i analizowanie propozycji rozwiązań, w szczególności w zakresie definicji plagiatu, zmian prawa autorskiego i poszanowania praw własności intelektualnej;
 4. formułowanie opinii i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie działalności rzeczników i komisji dyscyplinarnych;
 5. formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Ministra, dotyczących w szczególności:
  a) postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego,
  b) nepotyzmu,
  c) nadużycia władzy,
  d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego lub pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
  e) braku poszanowania praw własności intelektualnej,
  f) stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz studentów,
  g) dyskryminacji,
  h) podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień,
  i) mobbingu,
  j) konfliktu interesów;
 6. współpraca z komisją do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk;
 7. współpraca z rektorami uczelni oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii.  ‚

jw – Jak zadania są realizowane – informacji brak

dlaczego  w zadaniach  zespół niema  współpracy z organizacjami/obywatelami  – nie wiadomo 

wiadomo jednak , że bez takiej współpracy zespół nie ma szans na realizację zadań

monitoringu patologii akademickich – brak 

por. funkcjonowanie obywatelskiego,  jednoosobowego zespołu do spraw dobrych praktyk akademickich:

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

https://nfaetyka.wordpress.com/

Mobbing Akademicki – Mediator Akademicki

http://nfamob.wordpress.com/

Niezależne Forum Akademickie – Sprawy Ludzi Nauki

http://nfapat.wordpress.com/

Blog akademickiego nonkonformisty

http://blogjw.wordpress.com/

Niezależne Forum Akademickie 

http://www.nfa.pl/