Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich w Dz. Urz. MNiSW z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich w  Dz. Urz. MNiSW z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dz.Urz.MNiSW.2012.52
ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)ZARZĄDZENIE z dnia 15 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich
(Dz. Urz. MNiSW z dnia 28 czerwca 2012 r.)
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§1.W zarządzeniu Nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich (Dz. Urz. MNiSW Nr 1, poz. 12 i Nr 2, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Jan Hartman;
2) członkowie: – Andrzej Adamski,
–  Grzegorz Gładyszewski,
–  Daria Lipińska-Nałęcz,
–  Janusz Mariański,
–  Grzegorz Racki,
–  Grażyna Skąpska,
–  Roman Sławeta,
–  Wojciech Tomasik,
–  Aleksandra Feliksa Wiktorowska,
–  Marek Wroński.
2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „Ministrem”, wskazuje spośród członków Zespołu osoby koordynujące współpracę Zespołu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, oraz z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6-8.
3. Członków Zespołu odwołuje Minister z inicjatywy własnej albo na wniosek Przewodniczącego Zespołu. W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu członka Zespołu, Minister może zasięgnąć opinii Przewodniczącego Zespołu.”;
2) w § 3:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) współpraca z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Zespołu lub wskazany przez niego członek Zespołu są upoważnieni do zwracania się do stron postępowań wyjaśniających w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, o przedłożenie Zespołowi wyjaśnień.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Minister może zlecić członkowi Zespołu sporządzenie indywidualnej pisemnej opinii naukowej.
2. Za sporządzenie opinii naukowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 360 zł.
3. Warunki sporządzania opinii naukowej określa umowa zawarta między Ministrem a członkiem Zespołu.”;
4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie.”.
§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: