Uczelnie zyskają prawo do zaliczania umiejętności zdobytych poza salami wykładowymi

INFORMACJE

Rewolucja na studiach

Jolanta Ojczyk -Rzeczpospolita, 30.11.2012

….

Niż demograficzny i rosnące problemy młodych ludzi na rynku pracy sprawiły, że rząd szykuje kolejną reformę na uczelniach. Wczoraj przedstawił jej założenia. Projekt ustawy ma być gotowy w marcu.

Głównym celem ma być lepsze przystosowanie studiów do potrzeb pracodawców. Niektóre zmiany są więc rewolucyjne, np. ograniczona zostanie liczba kierunków, które ze względu na popularność uznawane są często za wylęgarnie bezrobotnych.

Chodzi m.in. o socjologię, psychologię, zarządzanie. Część prywatnych uczelni, także publicznych, może stracić prawo do ich prowadzenia. Utrzymają je, jeśli wprowadzą bardziej praktyczne zajęcia.

……Jednocześnie uczelnie zyskają prawo do zaliczania umiejętności zdobytych poza salami wykładowymi (np. studentom prawa za pracę w kancelariach).

….Resort co roku w maju będzie publikował czarną listę uczelni, które łamią prawo

Konsultacje projektów zmian w szkolnictwie wyższym i w nauce

Rozpoczynamy konsultacje projektów zmian w szkolnictwie wyższym i w nauce

serwis MNiSW, 29.11.2012

Projekty założeń do zmian ustaw dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Opinie o proponowanych zmianach można przesyłać na adres: konsultacje@nauka.gov.pl

Resort nauki szykuje zmiany na uczelniach

PAP-Nauka w Polsce, 29.11.2012

MNiSW chce znowelizować prawo o uczelniach

Będą zmiany na uczelniach: lista kierunków z zastrzeżeniami, studia dla dorosłych bez chodzenia na zajęcia

Dziennik Gazeta Prawna, 29.11.2012

Wyraźniejszy podział na uczelnie zawodowe i akademickie, kształcenie dorosłych i lista ostrzeżeń przed niepewnymi kierunkami – to niektóre cele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce znowelizować prawo o uczelniach i finansowaniu nauki.

Milczenie uniwersyteckich elit

Gdzie są dzisiejsze elity naukowe, którym ponoć tak bardzo zależy na praworządnym i demokratycznym państwie? Na bezpiecznym urlopie. Moralność może poczekać

Tomasz Domalewski -wpolityce.pl 29.11.2012

….Gdzie są ci dzielni wojownicy o praworządność i podstawowe zasady demokratycznego państwa? Gdzie poukrywali się liczni ich zwolennicy zajmujący fotele na innych uczelniach, którym wówczas tak bliskie były ideały praworządnej republiki?

To są pytania dziś zasadnicze, albowiem odpowiedź na nie pozwala jaśniej nakreślić dzisiejszy obraz tzw. elit, ich prawdziwy stosunek do głoszonych przez siebie pryncypiów, lichość lub wręcz marność charakterów, które przecież równie dużo znaczą, co wiedza i naukowe osiągnięcia…

…Dziś, gdy niszczone są bez żadnych skrupułów nieliczne strefy wolnego słowa, gdy widoczne są na każdym kroku cuchnące powiązania pomiędzy światem biznesu, polityki, bezpieki dawnej i teraźniejszej, gdy płomienne słowa premiera każdej minuty odbiegają od jego czynów i czynów jego podwładnych – uniwersyteckie elity milczą.

Co więcej, gdy pojawią się wśród nich osoby, które dopominają się o elementarną zgodność uczynków akademickich nauczycieli z przesłaniem wzywającym do poszukiwania prawdy, brania pod uwagę innych idei, niż głoszonych przez sprawujących władzę, natychmiast są ich opinie napiętnowane oficjalnie lub tępione przy pomocy szeptanej propagandy.

Wykańczanie uczelni

Niż demograficzny wykończy większość prywatnych uczelni

MACIEJ PIETRZYK-Dziennik Polski, 26.11.2012

EDUKACJA. Eksperci przewidują, że do 2017 roku w Polsce z ponad 300 niepublicznych szkół wyższych przetrwa jedynie około 100. W pierwszej kolejności problemy będą mieć te najmniejsze.

…..Spadająca liczba chętnych do studiowania sprawi, że coraz łatwiej będzie się dostać na uczelnie państwowe, które dla większości kandydatów stanowią pierwszy wybór. Szkoły prywatne będą więc miały poważne problemy z pozyskaniem nowych słuchaczy, a najsłabsze z nich nie utrzymają się na rynku – uważa Monika Zakrzewska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan…..Czy poprawianie oferty edukacyjnej wystarczy, żeby się utrzymać? – Pod warunkiem, że uczelnie będą proponowały studia dopasowane do wymogów rynku pracy – uważa Monika Zakrzewska z PKPP Lewiatan.

Mobilność studentów i pracowników naukowych jest niezbywalnym zadaniem Unii Europejskiej

Rektorzy polskich uczelni chcą utrzymania budżetu Erasmusa

Dziennik Gazeta Prawna, 23.11.2012

„Uważamy, że mobilność studentów i pracowników naukowych jest niezbywalnym zadaniem Unii Europejskiej” – podkreślił przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Wiesław Banyś podczas piątkowej konferencji prasowej towarzyszącej Zgromadzeniu Plenarnemu KRASP.

Od 2014 roku siedem różnych programów edukacyjnych – takich jak wspierający mobilność studentów i pracowników uczelni program Erasmus Mundus i program Leonardo da Vinci – zastąpi program „Erasmus dla wszystkich”. Losy programu zależą od rozstrzygnięć w sprawie budżetu Unii Europejskiej…

…Innym problemem polskich uczelni, o którym wspomniał szef KRASP, jest również brak środków finansowych na wkłady własne w projekty unijne. Aby móc korzystać ze środków unijnych na realizację jakiegoś projektu, uczelnia musi bowiem wnieść pewien swój wkład środków.

Program Erasmus to specyficzne biuro podróży

Program Erasmus to specyficzne biuro podróży, które zmieniło sposób myślenia o szkolnictwie wyższym

Dziennik Gazeta Prawna 23.11. 2012

Program Erasmus to specyficzne biuro podróży, które zmieniło sposób myślenia o szkolnictwie wyższym – powiedziała w piątek wiceminister nauki dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz podczas gali z okazji 25-lecia Erasmusa w Warszawie……

Oceniła, że dzięki Erasmusowi w Polsce zmienił się sposób myślenia o szkolnictwie wyższym. „Nie byłoby na uczelniach nauczania po angielsku, gdyby nie Erasmus. Poprzez otwarcie językowe i przejście na współczesną łacinę możemy autentycznie uczestniczyć w wymianie intelektualnej” – powiedziała w piątek wiceminister nauki.

W liście do uczestników uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, zaznaczyła, że wymiana studentów i naukowców to wyjątkowa szansa na rozwój szkół wyższych. „Na wzmocnienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty kierunków studiów i realizowanych projektów badawczych, na ich skuteczną promocję za granicą i budowanie silnej, rozpoznawalnej marki” – napisała prof. Kudrycka…..

Ukarana seryjna produkcja stopni naukowych o bardzo niskim poziomie

Zakończenie sprawy „Orgmaszu”


Marek Wroński – Forum Akademickie 11/2012

Cała ta sprawa jest groźnym memento dla tych rad wydziałów mniejszych i większych uczelni, które bez zastanowienia „przepychają” słabe prace doktorskie, bądź nie są skłonne rzetelnie procedować sprawy wznowieniowej.

Cztery lata temu (FA 12/2008, „Klonowanie” słabeuszy) opisałem sprawę znanego w Warszawie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Instytut ten, którego Radą Naukową kierował (i nadal kieruje) prof. dr hab. Wiesław Maria Grudzewski, członek korespondent PAN oraz ówczesny członek Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, został we wrześniu 2007 r. pozbawiony na stałe uprawnień do nadawania stopni doktorskich i prowadzenia przewodów habilitacyjnych oraz profesorskich. Powodem tej bezprecedensowej decyzji był zarzut „seryjnej produkcji” stopni naukowych o bardzo niskim poziomie. Według opinii CK „Orgmasz” umożliwiał obronę słabych doktoratów, przepuszczał słabe habilitacje, jak również przedstawiał do tytułu naukowego profesora osoby o mizernym dorobku naukowym.

Na skutek wniesienia przez „Orgmasz” skargi od powyższej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 15 grudnia 2008 r. uchylił decyzję Centralnej Komisji z września 2007 r.: „Sąd w uzasadnieniu wyroku podniósł, iż organ nie poczynił ustaleń, jak też w uzasadnieniu swej decyzji nie wyjaśnił, dlaczego zastosował wobec Instytutu najbardziej dolegliwy środek usunięcia stwierdzonych uchybień w działalności naukowej Instytutu. Ponadto nakazał Centralnej Komisji uzupełnić materiał dowodowy zebrany w sprawie”. Sąd stwierdził także, iż organ nie może ograniczyć się w uzasadnieniu decyzji do powołania się na fragmenty opinii recenzentów, lecz obowiązany jest sprawdzić, na jakich przesłankach i dowodach recenzent oparł swoją opinię i skonfrontować prawidłowość stanowiska recenzenta z wszystkimi innymi zebranymi w sprawie dowodami. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 27 października 2009 r. oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez CK od powyższego wyroku.

Sprawa wróciła więc do ponownego rozpatrzenia i po spełnieniu wymagań zawartych w wyroku Centralna Komisja w maju 2011 r. utrzymała w mocy swą decyzję z 2007 r., cofającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności…..

Zagraniczne uczelnie o wiele lepiej umieją gospodarować pieniędzmi.

statystyki

Polskie uczelnie klepią biedę. Próbują zarabiać na studentach, a nie na patentach

Klara Klinger – Dziennik Gazeta Prawna, 21.11.2012

Brak odpowiedniego zaangażowania uczelni, zła dystrybucja środków oraz nikłe zainteresowanie przedsiębiorców współpracą ze szkołami wyższymi. To powody, dla których słabo wypadamy na tle zachodniej Europy i USA, jeśli chodzi o udział badań w budżetach. Tam średnio na naukę przeznacza się 2 proc. PKB – u nas 0,44 proc. Ale też zagraniczne uczelnie o wiele lepiej umieją gospodarować pieniędzmi.

W Polsce uczelnie stawiają na nowe, atrakcyjne kierunki, by zarabiać na studentach. To polityka krótkowzroczna, gdy wziąć pod uwagę zbliżający się niż demograficzny….. . Przychody z działalności badawczej w planie na 2012 r. określono na poziomie ok. 14,3 mln zł. To niewiele w porównaniu z dotacją edukacyjną, która wynosi około 80 mln zł……W Polsce szwankuje praktyczne zastosowanie badań – twierdzi raport NIK. Większość placówek nie patentuje wynalazków. Za granicą odwrotnie, badania są regularnym i ważnym źródłem dochodów. W Kanadzie wynoszą 38 proc. Rekordzistą tu jest University of Guelph, gdzie praca naukowców przynosi połowę zysków uczelni…..nasze renomowane uczelnie ekonomiczne, promujące wolny rynek i rywalizację ze swojego kapitału intelektualnego potrafią uzyskać sumę wartą ledwie 5 proc. budżetu.

Skrzydłowska-Kalukin: Paprotki i garnitury, dwa nieprzenikające się światy

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin –Dziennik Gazeta Prawna, 21.11.2012

Strategia uczelniana – od kołyski aż po grób

Uczelnie robią wszystko, aby wychować klientów. Zakładają gimnazja, licea i szkoły podyplomowe

Ewa Wesołowska- Dziennik Gazeta Prawna19.11. 2012

Wyższe uczelnie coraz częściej zakładają gimnazja, licea, szkoły podyplomowe i uniwersytety trzeciego wieku. Taka działalność to nie tylko dodatkowe źródło dochodów w czasach niżu demograficznego, lecz także sposób na wychowanie sobie przyszłych klientów. Strategia marketingowa „od kołyski aż po grób”, której celem jest przywiązanie do siebie klienta na całe życie, coraz bardziej upowszechnia się w polskim szkolnictwie.