Zastrzeżenia do pakietu wolności akademickiej

Pakiet akademickiej wolności paradoksalnie może ją ograniczyć

Gazeta Prawna

Poszanowanie wolności słowa to jedna z nienaruszalnych zasad funkcjonowania uniwersytetów – przekonuje środowisko akademickie, obawiając się, że dodatkowe gwarancje w tej kwestii mogą postawić swobodę jednostki ponad wolnością uczelni.….

Budowa frontu jedności nauki polskiej

Inicjatywa Wolna Nauka wzywa do sprzeciwu wobec negatywnych zjawisk

PAP

O głośne wyrażanie sprzeciwu wobec negatywnych zjawisk w polskiej nauce, szkolnictwie wyższym i edukacji oraz o wspólne działania zmierzające do stworzenia wizji rozwoju tych obszarów zaapelowali twórcy Inicjatywy Wolna Nauka, która w czwartek oficjalnie rozpoczęła działalność.

Inicjatywę zawiązało 10 osób związanych z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. Koordynacją projektu zajmują się naukowcy pracujących na Uniwersytecie Jagiellońskim: dr Piotr Kołodziejczyk, dr Kamil Kopij i Grzegorz Bąk-Pryc, którzy w czwartek przed Collegium Novum UJ w Krakowie zorganizowali briefing na temat inicjatywy.,,,,,,

„Naszym głównym zadaniem jest próba zbudowania wśród naukowców, poprzez dyskusję, jednolitego frontu w sprawie systemowych rozwiązań w polskiej nauce. Nie krytykujemy tego, co dzieje się na uczelniach, bo to są wewnętrzne sprawy uczelni, ale krytykujemy system, rozwiązania, które są wprowadzane przez władze w ostatnich latach – zarówno przez obecnych, jak i poprzednich ministrów nauki i szkolnictwa wyższego. Chodzi nam o integrację środowiska naukowego, przygotowywanie wspólnych wystąpień przeciwko negatywnym zjawiskom i proponowanie rozwiązań” – powiedział dr Piotr Kołodziejczyk.

Twórcy inicjatywy zwrócili się z apelem do wszystkich osób związanych z polską nauką, uczelniami czy placówkami badawczymi o głośne wyrażanie sprzeciwu wobec negatywnych zjawisk w polskiej nauce, szkolnictwie wyższym i edukacji oraz o wspólne działania zmierzające do stworzenia wizji rozwoju tych obszarów….

Przygotowali też Deklarację Wolnej Nauki, w której zawarli postulaty: zwiększenia finansowania polskiej nauki, poprawy sytuacji młodych badaczy, wyrugowania z polskich uczelni pseudonauki i ideologicznych nacisków, zaprzestania manipulowania finansowaniem badań naukowych czy budowania uczciwego systemu oceny pracy naukowców.

Nowo zawiązana inicjatywa ma, jak przekazali jej twórcy, monitorować zagrożenia badań i dyskusji naukowych, szczególnie ze strony sprawujących władzę polityków.,,,

Na co nam tacy filozofowie, poloniści czy historycy sztuki?

Uniwersytety po stronie rewolucji (1)

polishclub.org

Polskie uniwersytety i inne szkoły wyższe włączyły się oficjalnie do trwającej w Polsce rewolucji kulturalnej po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, uznającego ją za niezgodną z naszą konstytucją. Świadectwem tego jest wydane 30 października br. oświadczenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektorzy sprzeciwiają się w nim wyrokowi TK, a jednocześnie solidaryzują ze studentami protestującymi przeciwko niemu na ulicach polskich miast….

…Czyżby haniebny proceder uprawiany przez promowane środowisko LGBT+ przerastał możliwości intelektualne filozofów? Co to za filozofowie? Na co nam tacy filozofowie, poloniści czy historycy sztuki? Ci pierwsi w dodatku cynicznie twierdzą, że przyświeca im dewiza Plus ratio quam vis, a przecież jawnie ją odrzucają – podobnie jak pozostali – domagając się ukarania ministra za jego poglądy, które arbitralnie uznali za uwłaczające piastowanej przez niego godności….

Te same uniwersytety, które nadawały tytuł honoris causa św. Janowi Pawłowi milczą, gdy jest szargane jego imię, negowany pontyfikat i dorobek kulturowy, wyśmiewany udział w pokonaniu komunizmu, bezpodstawnie zarzucane tuszowanie pedofilii w Kościele.

Chlubny wyjątek stanowią tutaj władze KUL, które wystąpiły w obronie Jana Pawła II wbrew politycznie poprawnej większości. Milczenie tych, którzy wręczali papieżowi dyplomy z tytułem dr h. c., nie jest zwykłym tchórzostwem. Jest zwykłym zaprzaństwem, także wobec pokolenia Solidarności, której duchowy i moralny kształt nadał św. Jan Paweł II. Na szczęście, gdy milczą w tej sprawie uniwersytety, odzywają się wbrew ich stanowisku polscy profesorowie, którzy wystąpili z apelem o powstrzymanie ataków na osobę i spuściznę papieża – Polaka.

Słabe są nadzieje na to, że ich apel otrzeźwi środowiska akademickie i uniwersyteckie władze, a tym bardziej na to, że powstrzyma toczącą się rewolucję i zapobiegnie niesionej przez nią całkowitej destrukcji duchowej i kulturowej Polski.

Pakiet Wolności Akademickiej

Pakiet Wolności Akademickiej

gov.pl

Poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni – to główne założenia przedstawionego dziś Pakietu Wolności Akademickiej….

Pakiet Wolności Akademickiej przewiduje między innymi obowiązek poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy dotyczącej jego osoby. Nauczyciele zyskują możliwość skierowania zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy Ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego, któremu zostało wydane polecenie rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Trybem odwoławczym od postanowienia ww. komisji jest możliwość wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ponadto nauczyciel akademicki nie może zostać zawieszony na etapie postępowania wyjaśniającego.

Pakiet zobowiązuje rektora do zapewniania poszanowania wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

Konsekwencją przyjętych w dokumencie założeń jest umorzenie wszystkich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów postępowań wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, które dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych…..

Materiały

Projekt zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
20201208​_-​_projekt​_ustawy​_zmPSWiN​_-​_tzw​_Pakiet​_Wolności​_Akademickiej.pdf 0.43MB
Pakiet Wolności Akademickiej – prezentacja
Pakiet​_Wolności​_Akademickiej.pdf 0.20MB

Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyznają de facto, że nie radzą sobie…..

List do Rektora

ako.poznan.pl

Jako środowisko zrzeszające bardzo liczne grono pracowników nauki niemal wszystkich poznańskich uczelni wyższych z prawdziwym zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości informację o założeniu na UAM Stowarzyszenia LGBT+. Jest to dla nas o tyle zaskakujące, że gdy Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaczynał swą działalność, władze UAM odmówiły zgody na działanie Klubu przy Uniwersytecie, choć działalność na rzecz wysokiego poziomu polskiej edukacji i nauki jest wyraźnie wyeksponowana wśród założeń programowych AKO (pkt. 2). Pragniemy przypomnieć, że Uniwersytet jest placówką stricte naukową, a Stowarzyszenie LGBT+, działalność naukową wymienia dopiero na 7, tj. przedostatnim miejscu wśród swoich celów. Wśród wcześniejszych punktów mowa jest o działalności o charakterze towarzyskim (integracja społeczności osób lgbt+), wzmacnianiu idei różnorodności, szacunku, godności i życzliwości, działaniach na rzecz równości płci oraz eksponowaniu osób lgbt+ na UAM, itp. Można odnieść wrażenie, że akceptując niektóre z tych założeń programowych Stowarzyszenia (idea szacunku, godności, równości płci), Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyznają de facto, że nie radzą sobie z zabezpieczaniem tych praw w swoim środowisku, co jest sprzeczne z faktami i powszechnym odczuciem na ten temat……..

Jak uczynić finansowanie projektów naukowych bardziej zasadne

„Gazeta Polska Codziennie” ujawnia: Pół miliona dla Matczaka

niezalezna.pl

nstytucja podlegająca ministrowi ds. nauki i szkolnictwa wyższego okazała się bardzo hojna dla prof. Marcina Matczaka. Prawniczy autorytet totalnej opozycji i sprzyjających jej mediów występuje przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, a dodatkowo dał się poznać opinii publicznej jako człowiek niskiej kultury i niewygórowanej wiedzy prawniczej.

Jak czytamy na stronie Narodowego Centrum Nauki, instytucja ta została powołana do wspierania wysokiej jakości badań naukowych w Polsce. Dyrektora NCN powołuje minister ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Właśnie z tej instytucji 538 927 zł na projekt „Jak uczynić interpretację prawniczą bardziej obiektywną. Zastosowanie naturalistycznej filozofii języka do prawa” otrzymał prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego.……..

O postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec nauczycieli akademickich

Minister Czarnek: Media próbują ze mnie zrobić rewolucjonistę, a ja jestem wolnościowcem i żadnych radykalnych zmian w szkole nie będzie

wpolityce.pl

Czarnek mówił w wywiadzie m.in. o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec nauczycieli akademickich. Poinformował, że obecnie toczy się dwadzieścia kilka postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających, typowo światopoglądowych, wobec naukowców o poglądach konserwatywnych, tymczasem nie ma żadnego postępowania wobec osób z przeciwnej strony.

Zapytany, jak ma wyglądać zapowiedziany przez niego „pakiet wolnościowy” dla uczelni wyjaśnił, że będzie to urzeczywistnienie art. 25 ust. 2 Konstytucji, który gwarantuje każdemu prawo do głoszenia światopoglądu, „bez względu na to, czy ten światopogląd jest lewicowo-liberalny, konserwatywny, centrowy czy jakikolwiek inny”…..

Każdy ma prawo głosić swoje poglądy i za to nie może być karany dyscyplinarnie. I chcę, żeby to było zapisane w ustawie. Nie oznacza to, że nie będzie żadnych postępowań dyscyplinarnych. Jeśli ktoś kogoś obrazi, to oczywiście może to się stać przedmiotem postępowania dyscyplinarnego

—zaznaczył minister.