Komisja do spraw etyki w nauce Kadencja 2011-2014

Skład Komisji

Komisja do spraw etyki w nauce
Kadencja 2011-2014:

serwis PAN

I. Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
zgłoszony przez Komitet Etyki w Nauce PAN
II. Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. Maciej Grabski, członek korespondent PAN – Politechnika Warszawska
zgłoszony przez Prezydium PAN
III. Członkowie:
 1. Prof. dr hab. Osman Achmatowicz
  zgłoszony przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
 1. Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, członek rzeczywisty PAN –Uniwersytet Warszawski
  zgłoszony przez Prezydium PAN
 1. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, członek korespondent PAN –Wiceprezes PAN
  zgłoszony przez Prezydium PAN
 1. Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, członek korespondent PAN – Gdański Uniwersytet Medyczny
  zgłoszony przez Prezydium PAN
 1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty – Politechnika Wrocławska
  zgłoszony przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 1. Prof. dr hab. Piotr Węgleński, członek korespondent PAN – Uniwersytet Warszawski
  zgłoszony przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego
 1. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  zgłoszony przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Nowa komisja do spraw etyki w nauce – PAN

 

 

 

118. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN, 26 maja 2011 r.

 

Komunikat

 

serwis PAN

 

Członkowie PAN, obecni na 118. sesji Zgromadzenia Ogólnego, w głosowaniu tajnym

 

wybrali Komisję do spraw etyki w nauce na kadencję 2011-2014 w następującym składzie:

 

1. prof. dr hab. Osman Achmatowicz

 

2. prof. dr hab., czł. koresp. PAN Andrzej Białynicki-Birula

 

3. prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN Andrzej Górski

 

4. prof. dr hab., czł. koresp. PAN Maciej W. Grabski

 

5. prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN Janusz Limon

 

6. prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty

 

7. prof. dr hab., czł. koresp. PAN Piotr Węgleński

 

8. prof. dr hab. Franciszek Ziejka

 

9. prof. dr hab. Andrzej Zoll.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2011-2014

Ogłoszenie

Komisja do spraw etyki w nauce w ustawie o PAN

Komisja do spraw etyki w nauce w ustawie o PAN

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Art. 15.

Zgromadzenie Ogólne Akademii w szczególności

9) wybiera komisję do spraw etyki w nauce;

10) uchwala kodeks etyki pracownika naukowego przedstawiony przez komisję do spraw etyki

w nauce.

Art. 39. 1. Komisja do spraw etyki w nauce wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracownika uczelni, jednostki naukowej

Akademii oraz instytutu badawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne.

2. Komisja do spraw etyki w nauce może z własnej  inicjatywy kierować sprawy dotyczące naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników, o których mowa w ust. 1, do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Informację o wynikach takiego postępowania właściwa komisja dyscyplinarna przekazuje po jego zakończeniu, bez zbędnej zwłoki, do wiadomości komisji do spraw etyki w nauce.

3. Komisja do spraw etyki w nauce opracowuje kodeks etyki pracownika naukowego oraz prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.

4. Kadencja komisji do spraw etyki w nauce trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów Akademii.

Art. 40. 1. W skład komisji do spraw etyki w nauce wchodzi nie więcej niż dziewięć osób reprezentujących  środowisko nauki i szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja do spraw etyki w nauce wybiera swojego przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

3. Komisja do spraw etyki w nauce orzeka w zespołach trzyosobowych.

4. Skład zespołu orzekającego oraz przewodniczącego  zespołu ustala przewodniczący komisji do spraw etyki w nauce.

5. Obsługę administracyjną komisji do spraw etyki w nauce sprawuje Kancelaria Akademii.

6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce oraz tryb jej prac i sposób wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania, mając na uwadze zapewnienie jej sprawnego działania.