NIK- instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego.

NIK o instytutach badawczych

serwis NIK

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny wzrost ich wykorzystania – jedynie 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50 proc. wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również uwagę, że tylko 5 proc. zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki….

Wyniki kontroli NIK wybranych uczelni w latach 2010-2012

NIK o innowacyjności

Sprawy Nauki

We wrześniu 2013 Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli wybranych uczelni w latach 2010-2012 pod kątem badań stosowanych oraz wdrożeń. Mało optymistyczna konkluzja tej kontroli nie zaskakuje, bo od lat sytuacja się nie zmienia: budżet państwa wydaje setki milionów złotych na projekty badawcze i innowacje, jednak efekty tych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki…..Skontrolowane szkoły wyższe w okresie objętym kontrolą zakończyły realizację 4.827 projektów badawczych o wartości 729.331,6 tys. zł, w tym 283 projektów rozwojowych, celowych i zamawianych o wartości 242.686,9 tys. zł.
Uzyskały też ochronę 906 wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Ich atrakcyjność dla przemysłu była jednak nieznaczna…….

Najistotniejszym powodem niskiego stopnia praktycznego wykorzystania rezultatów przeprowadzonych badań były bariery zewnętrzne, niezależne od kadry zarządzającej i naukowej uczelni, w tym system podziału środków finansowych na naukę. System ten polega na finansowaniu licznych, lecz stosunkowo niewielkich przedsięwzięć naukowych, zamiast badań o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki i rozwoju technologicznego państwa, wskazanych w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

W konsekwencji w gospodarce wdrożono wyniki zaledwie 95 badań i prac rozwojowych. Przy czym blisko 2/3 z tych wdrożeń zrealizowały dwie z 16 skontrolowanych uczelni, a cztery jednostki nie dokonały transferu do gospodarki ani jednego z posiadanych wynalazków i żadnego z zakończonych projektów badawczych…

…..Raport jest dostępny pod adresem – http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10770.html

System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wymaga naprawy

NIK o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli

serwis NIK 30.10.2012

Jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji, mimo że mają na to zapewnione środki finansowe. Tym samym nie wypełniają obowiązku, do którego obliguje ich Karta Nauczyciela, i nie wykorzystują szansy na podniesienie swoich kwalifikacji, co jest szczególnie ważne w sytuacji wdrażania nowych podstaw programowych. Blisko połowa studentów kończących specjalizację nauczycielską nie czuje się dobrze przygotowana do pracy w szkole. System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wymaga naprawy…

…NIK skontrolowała także siedem uczelni wyższych, w których przygotowywano studentów do zawodu nauczycielskiego. W trzech z nich zaniżano wymiar godzin w grupie przedmiotów pedagogicznych i kierunkowych oraz nie wyodrębniono ich w planie studiów. W jednej uczelni nie zapewniono praktyk nauczycielskich w wymaganym zakresie. W trzech szkołach nie funkcjonował nadzór nad ich przebiegiem. Prawie połowa studentów ankietowanych przez NIK (1.452 respondentów) stwierdziła, że zajęcia psychologiczno-pedagogiczne nie przygotowują ich dostatecznie do rozwiązywania problemów wychowawczych, z jakimi przyjdzie zetknąć im się w szkole.

NIK- Państwo źle wydaje pieniądze na naukę

Najwyższa Izba Kontroli: państwo źle wydaje pieniądze na naukę

serwis PAP – 14.11.2012

4.11. Warszawa (PAP) – Państwo źle wydaje pieniądze na naukę; większość środków przeznaczanych jest na niewielkie projekty badawcze, których naukowe efekty są zwykle mizerne i nie przynoszą gospodarce oczekiwanych korzyści – wynika z raportu NIK.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 28 jednostkach, w tym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki i Polskiej Akademii Nauk oraz w 18 jednostkach naukowych i w 5 uczelniach. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na naukę w latach 2009–2011. Raport nie uwzględnia efektów ostatnich reform nauki i szkolnictwa wyższego…….Zdaniem NIK większość projektów naukowych finansowanych przez MNiSW to „niewielkie i niepowiązane ze sobą programy badawcze, habilitacyjne lub promotorskie”. Nastawione są one głównie na rozwój i utrzymanie kadr. W raporcie wymieniono, że w 2009 r. tylko 12 proc., a w 2010 r. jedynie 6 proc. projektów finansowanych przez ministra miało charakter badań stosowanych lub ukierunkowanych na zastosowanie w praktyce…….Z raportu wynika, że w składzie 75 proc. zespołów oceniających (w tym jednoosobowych) m.in. wnioski o dofinansowanie projektów badawczych, znalazły się osoby, które były jednocześnie pracownikami ocenianych przez siebie jednostek, a to – zdaniem NIK – mogło rodzić konflikt interesów……Okazało się, że pracownik prowadzący badania naukowe miał tam średnio rocznie tylko 0,5 publikacji w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach naukowych (pozytywnie wyróżnia się dawny Instytut Problemów Jądrowych w Świerku – od września 2011 r. wszedł w skład Narodowego Centrum Badań Jądrowych – ze wskaźnikiem 1,8). Zdarzyły się też jednak ośrodki, których pracownicy naukowi w pięciu lat nie opublikowali nic. Z kolei publikacje pracowników trzech instytutów naukowych w ogóle nie były cytowane przez innych naukowców.

NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę

serwis NIK 14.11.2012

NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę – informacje szczegółowe (plik PDF)

serwis NIK 14.11.2012

Do najważniejszych przyczyn niezadowalających efektów działalności naukowej  i wdrożeniowej należy zaliczyć:
1) wadliwy system podziału środków finansowych na naukę, skutkujący ich znacznym rozproszeniem; [str. 34-38]
2) niski stopień ukierunkowania strumieni finansowania nauki na badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki i rozwoju technologicznego państwa; [str. 38-43]
3) niewłaściwie skonstruowany system oceny jednostek naukowych; [str. 23-29]
4) niepełny nadzór Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk
oraz agencji finansujących badania naukowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki nad wykorzystaniem środków publicznych na naukę oraz osiąganiem celów badawczych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe; [str. 34-58]
5) inne istotne nieprawidłowości stwierdzone w działalności skontrolowanych jednostek naukowych i szkół wyższych polegające w szczególności na nieprawidłowym nadzorze nad wykorzystywaniem środków publicznych.

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
  02-093 Warszawa, L. Pasteura 3

 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
  00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4

 • Instytut Geofizyki PAN w Warszawie
  02-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64

 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
  01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
  03-301 Warszawa, u. Jagiellońska 80

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  00-546 Warszawa, ul. I. Skorupki 4

 • Politechnika Warszawska
  00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

 • Polska Akademia Nauk w Warszawie
  00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie
  02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202

Dla uratowania instytutów podległych Ministrowi Zdrowia nie wystarczy zastrzyk finansowy.

NIK o szpitalach-instytutach badawczych

serwis NIK 12.09. 2012

Najbardziej zadłużone szpitale w Polsce to instytuty podległe Ministrowi Zdrowia. Kondycja finansowa pięciu z sześciu skontrolowanych przez NIK instytutów badawczych jest bardzo trudna: ich łączne zadłużenie wynosi 283 mln. Może to zagrażać istnieniu i działaniu instytutów w obecnej formie…

..NIK zwraca uwagę, że dla uratowania instytutów podległych Ministrowi Zdrowia nie wystarczy zastrzyk finansowy. Placówkom, zarówno tym najbardziej zadłużonym, jak i tym w nieco lepszej kondycji finansowej, potrzebny jest kompleksowy plan naprawy. Musi on obejmować nie tylko sferę gospodarowania majątkiem  poszczególnych instytutów, ale także sposób zarządzania, politykę kadrową oraz strategię rozwoju uwzględniającą większą aktywność naukowo – badawczą.

 

NIK o funkcjonowaniu uczelni w granicach prawa

Uczelnie muszą funkcjonować w granicach prawa


Piotr Kieraciński (Rozmowa z dr. Grzegorzem Buczyńskim) – Forum Akademickie 3/2012

Na 11 uczelniach publicznych i prawie na wszystkich uczelniach niepublicznych nie przestrzegano obowiązujących przepisów przy przyznawaniu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Skala tego zjawiska jest taka, że możemy mówić o poważnych nieprawidłowościach, a nie jedynie o uchybieniach.
….

Mają Państwo możliwość sugerowania zmian w prawie. Czy takie sugestie pojawiały się po tej kontroli?

Takie wnioski zostały sformułowane zarówno w wystąpieniach pokontrolnych, jak i w informacji o wynikach kontroli. NIK wniosła o wykonanie delegacji ustawowych, zawartych w Prawie o szkolnictwie wyższym , dotyczących m.in.: zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół wyższych, zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych w zakresie precyzyjnego określenia obowiązku wyodrębniania kosztów i przychodów kształcenia w formie niestacjonarnej oraz procedur nadzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych. Na potrzebę opracowania zmian w obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego, zwrócili również uwagę eksperci zaproszeni przez NIK na panele ekspertów.

Czy w tej chwili NIK prowadzi jakieś kontrole w obszarze nauki?

Aktualnie prowadzona jest przez NIK kontrola w instytutach badawczych, szkołach wyższych i Polskiej Akademii Nauk w zakresie wykorzystania środków publicznych na naukę. Kontrolą objęliśmy jednostki, które otrzymują największe dotacje. Celem kontroli jest ocena wykorzystania środków publicznych na naukę oraz uzyskanych efektów badań naukowych (patentów, wdrożeń itp.). Zbadamy między innymi, czy sformułowane cele badawcze są osiągalne i osiągane oraz czy znajdują zastosowanie w praktyce, jak przebiegają procesy komercjalizacji wyników badań naukowych, czy system finansowania badań naukowych sprzyja komercjalizacji polskiej nauki w świecie itp.

Kiedy można się spodziewać wyników tej kontroli?

W sierpniu 2012 r.

A czy są jakieś kontrole w szkolnictwie wyższym? Jakie są plany na przyszłość?

Kontrolujemy m.in. szkoły wyższe pod kątem wykorzystania środków publicznych na badania naukowe, bowiem to one dostały najwięcej pieniędzy na ten cel. System planowania, podziału i rozliczania tych środków jest bardzo skomplikowany (m.in. zmiany celów badawczych, wydłużanie cykli badawczych, zmiany strukturalne jednostek naukowych itp.). Kontrole NIK planowane są w cyklach rocznych. Z pewnością niezwykle atrakcyjna i pożyteczna byłaby w przyszłości kontrola jakości kształcenia w szkołach wyższych.

FA 03/2012

Komentarz w sprawie wyników kontroli NIK w resorcie szkolnictwa wyższego

Z punktu widzenia ministra

Barbara Kudrycka
Większość wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli zrealizowaliśmy w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi wydanych na jej podstawie rozporządzeń…..Prowadziliśmy także prace nad opracowaniami strategicznymi dla szkolnictwa wyższego. Powołane w MNiSW Forum Ekspertów z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego przygotowało założenia Programu rozwoju szkolnictwa wyższego , który zgodnie z rządowym dokumentem Plan uporządkowania strategii rozwoju uwzględniony będzie w pracach nad pakietem strategii ramowych. Program będzie ściśle powiązany z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także harmonogramem implementacji wszystkich strategii. Należy też podkreślić fakt, że wiele z rekomendacji o charakterze strategicznym znalazło już odzwierciedlenie we wdrażanej obecnie reformie szkolnictwa wyższego

Wyjaśnienia w sprawie kontroli NIK

Minister nauki: uczelnie nie zawsze mogą zwrócić niewykorzystaną dotację

PAP- Nauka w Polsce, 17.02,2012

..Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w ubiegłym roku zwróciła uwagę m.in., że resort nauki nie zawsze egzekwuje od uczelni przestrzeganie dyscypliny finansowej, czyli nie odbiera dotacji, której uczelnie nie wykorzystały do końca roku na cel, na który została ona przyznana. „Część szkół starała się pilnować tego, ale część nie” – powiedział na czwartkowym posiedzeniu dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Buczyński.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wyjaśniała, że w niektórych przypadkach, zwłaszcza kiedy dotacja została przyznana na dużą inwestycję, nie można było wymagać od uczelni zwrotu pieniędzy…..

Z kontroli wynika, że większość ze skontrolowanych uczelni publicznych (74 proc.) nie prowadziła odrębnej ewidencji księgowej kosztów związanych ze studiami dziennymi oraz zaocznymi. „W efekcie rektorzy nie mają wiedzy, czy prawidłowo wykorzystują i rozliczają dotacje budżetowe, które mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów kształcenia studentów i doktorantów dziennych. Nie wiedzą też, czy opłaty za studia zaoczne faktycznie pokrywają ich koszty (uwzględniając w tym koszt amortyzacji i remontów) i czy nie są zbyt niskie lub zbyt wysokie, na co nie zezwalają przepisy prawa” – napisała NIK w raporcie.

Kudrycka zaznaczyła, że znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązuje uczelnie do prowadzenia odrębnych kont bankowych i rozliczeń pieniędzy z budżetu i z innych źródeł. Obecnie więc na uczelniach takiego problemu nie ma…

….Kontrolerzy zwrócili uwagę rektorów na kwestię wypłat stypendiów. Jedna trzecia skontrolowanych uczelni publicznych i aż dwie trzecie niepublicznych nie zapewniało studentom terminowych wypłat stypendiów socjalnych, które powinny trafiać do nich co miesiąc. Tymczasem stwierdzone opóźnienia wynosiły nawet kilka miesięcy