Polskę opuszczają młodzi i wykształceni

Za pracą wyjechały już 2 mln: młodzi, wykształceni, zdeterminowani. Najlepsi

Janusz Kowalski -Dziennik Gazeta Prawna, 16.08.2012

Dotychczas GUS udostępnił szersze informacje tylko o 1,1 mln Polaków, którzy są na emigracji ponad dwanaście miesięcy. Potwierdzają one wcześniejsze obserwacje – że wyjechali głównie ludzie młodzi. Ponad 243 tys. są w wieku 25 – 29 lat, a 101 tys. w wieku 20 – 24 lata. Natomiast ponad 232 tys. ma 30 – 34 lata oraz 151 tys. jest w wieku 35 – 39 lat.

Z naszych badań wynika, że wśród tych osób, które wyjechały za granicę za pracą po wstąpieniu do Unii Europejskiej, 22 proc. ma wyższe wykształcenie. Natomiast w Polsce dyplomem wyższej uczelni może się szczycić 17 proc. osób w wieku 13 i więcej lat – dodaje…

…oferta pracy dla emigrantów zarówno po studiach, jak i po zawodówce, szkole średniej ogólnokształcącej czy technikum, jest często taka sama..

…z niektórych województw wyjechało od kilku do nawet kilkunastu procent osób w mobilnym wieku produkcyjnym (18 – 44 lata)..

..pracy jest tam ogałacany ze specjalistów. To zniechęca biznes do inwestycji. A gdy ich nie ma, to nie ma pracy i w efekcie kolejne osoby mogą z tych terenów wyjeżdżać za granicę..

Naukowcy po reformach: bez etatu i emerytury

Rząd zapomniał zmienić przepisy: będziesz żyć bez etatu i emerytury

Bożena Wiktorowska -Dziennik Gazeta Prawna,16.07.2012

Rząd, wydłużając wiek emerytalny do 67. roku życia, zapomniał o zmianie istotnych przepisów. Dlatego przedstawiciele niektórych grup zawodowych u schyłku kariery mogą się znaleźć bez środków do życia. To wykładowcy, pracownicy samorządów, urzędnicy służby cywilnej oraz pracownicy urzędów państwowych.

Docent bez świadczenia

Najbardziej zaskoczeni zmianami mogą być mianowani nauczyciele akademiccy. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm), która weszła w życie 1 października 2011 roku. Zgodnie ze zmienionym art. 127 ust. 2 tej ustawy stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego wyłącznie przez uczelnię publiczną wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 65 lat.

Przymus zwolnienia dotyczy więc nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego, lecz niemającego tytułu naukowego profesora. To nowe rozwiązanie. Do końca września ubiegłego roku takie osoby, najczęściej będące profesorami nadzwyczajnymi, musiały przejść na emeryturę po ukończeniu 70. roku życia. Wyjątek od tej reguły uczyniono wyłącznie dla osób zajmujących stanowisko docenta, którzy nie nabyli prawa do emerytury do czasu ukończenia 65. roku (ze względu na krótki staż ubezpieczeniowy). Ta nieliczna grupa osób będzie mogła pracować do czasu ukończenia 70. roku życia….– Doszło więc do sytuacji, że w czasach, kiedy wszyscy będą pracować dłużej, nauczyciele akademiccy będą pracować krócej niż pozostałe grupy ubezpieczonych. Natomiast ZUS będzie wypłacać emeryturę dopiero po ukończeniu nowego, podniesionego wieku emerytalnego – mówi prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczelnie szkołami zawodowymi ?

Studenci uważają, że uczelnie nie przygotowują do pracy. Większość nie robi praktyk

Klara Klinger – Dziennik Gazeta Prawna 21.06.2012

Tylko połowa uczących się w szkołach wyższych uważa, że studia przygotują ich do pracy. I choć chcą więcej zajęć praktycznych, to większość z nich – jeżeli nie musi – dodatkowych praktyk nie podejmuje.

….Co zdaniem studentów, miałyby zrobić uczelnie, żeby mogli oni przestać obawiać się o przyszłość? Ściślej współpracować z firmami, zwiększyć nacisk na obowiązkowe staże oraz organizować zajęcia z praktykami

Ponad 18 proc. adeptów studiów pozostaje bez pracy

Praktycznie i blisko biznesu – tak uczą na świecie

Artur Grabek , Rzeczpospolita, 18.05.2012

Niemcy kształcą praktycznie, w USA uczelnie zabiegają o studenta, w Szwecji żacy swobodnie wybierają przedmioty. To recepty na zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów

Ponad 18 proc. adeptów studiów pozostaje bez pracy – podaje rzecznik praw absolwenta Bartłomiej Banaszak. To wyższy wskaźnik niż wyliczany na podstawie danych resortu pracy. W swoich szacunkach Banaszak uwzględnia jednak osoby z tytułem licencjata. Według ministerstwa bezrobotnych legitymujących się dyplomem magistra jest 240 tys. A to daje 11-proc. wskaźnik bezrobocia.

Bez względu na to, jakie liczby przyjąć, Polska zaczyna mieć problem z rosnącą rzeszą magistrów bez pracy. Dodatkowo pracodawcy narzekają, że umiejętności absolwentów nie korespondują z ich wymaganiami….

…..W Polsce jest odwrotnie. To nie uczelnie rywalizują o studenta, ale studenci o darmowe miejsca na publicznej uczelni – zaznacza Dobrowolski.

Filozofia jest raczej taka, by dać pracę wykładowcom, niż czego można nauczyć młodzież.

Naukowcy i biznesmeni o kształceniu przyszłych pracowników

PAP – Nauka w Polsce,  18.05.2012

Uczelnie powinny nie tylko przekazywać studentom wiedzę, ale też dać im szansę nauki przydatnych na rynku pracy umiejętności, np. pracy w grupie, podejmowania decyzji i analizy – uznali uczestnicy spotkania „Biznes dla Uczelni, Uczelnie dla Biznesu”.

Przy symbolicznym okrągłym stole w kancelarii premiera zasiadło w czwartek ponad 80 osób – rektorzy uczelni i reprezentanci wiodących na polskim rynku firm, instytucji biznesowych i organizacji pracodawców. Spotkanie zorganizowała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Minister przypomniała, że polskie uczelnie przygotują się do wdrażania reformy szkolnictwa wyższego, m.in. dokonując zmian w treściach programowych. „Nie chodzi o proste przepakowanie starych programów na język ram kwalifikacji, ale o to, by pogramy dostosowano do kwalifikacji, jakich oczekuje rynek i pracodawcy. Ważne, by uczelnie nie zapomniały o kształceniu ogólnoteoretycznym, ale żeby dopasowały do nich zakres potrzebnych kompetencji, które powinien mieć absolwent, gdy chce znaleźć pracę tuż po ukończeniu studiów” – podkreślała…..

…Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych dr Mirosław Kachniewski przypomniał o dużym bezrobociu wśród absolwentów uczelni. Bierze się ono np. stąd, że część uczelni nie skupia się na studencie, wiedzy i umiejętności, a bardziej koncentruje się „na dostępnych wykładowcach”. „Filozofia jest raczej taka, by dać pracę wykładowcom, niż czego można nauczyć młodzież. To kreuje absolwentów, którzy nie znajdują zatrudnienia” – sugerował. Kachniewski dodał, że na niektórych uczelniach dydaktyka postrzegana jest jako część studiów gorsza, niż nauka. „Zajmują się nią ci, którzy są gorsi i nie sprawdzili się w innych obszarach” – mówił…

…Uczestnicy spotkania podpisali wspólną deklarację „Gospodarka dla uczelni, uczelnie dla gospodarki” – w której napisano: „Wiedza praktyczna oraz kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych studentów stanowi dopełnienie wiedzy teoretycznej, przekazywanej w trakcie studiów. Uzasadnione zaangażowanie wybitnych praktyków w proces kształcenia powinno być najwyższa troską uczelni i ich partnerów z otoczenia gospodarczego”.

Cały czas wzrasta ilość bezrobotnych z wyższym wykształceniem

Wyższe wykształcenie pracy nie zapewni

T.B Janusz K. Kowalski,  Dziennik Gazeta Prawna, 30.04.2012

Studia pracy nie dają. Cały czas wzrasta ilość bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Za dużo osób studiuje socjologię i historię, a za mało kierunki techniczne. Do tego firmy nie chcą zatrudniać ludzi, którzy mają tylko wiedzę teoretyczną.

….W końcu marca zarejestrowanych było blisko 236 tys. bezrobotnych z wyższym wykształceniem. To o ponad 9,9 tys. więcej niż w końcu ubiegłego roku – wynika z najnowszych danych resortu pracy. A więc średnio w kraju co dziewiąty bezrobotny jest po studiach. Jednak sytuacja w miastach jest pod tym względem zdecydowanie gorsza. Na przykład w Warszawie w końcu marca wśród 44,8 tys. bezrobotnych aż 10,7 tys. miało wyższe wykształcenie. …… Wyższe wykształcenie ma już 27 proc. aktywnych zawodowo Polaków. To aż o 11 pkt proc. więcej niż przed 9 laty. – W sytuacji gdy zwiększa się odsetek osób z wyższym wykształceniem, to gdy bezrobocie rośnie, przybywa również osób bez zajęcia z dyplomem wyższej uczelni – mówi prof. Henryk Domański z PAN. ….Co gorsza szybkiemu rozwojowi edukacji często nie towarzyszy odpowiednia jakość kształcenia.

Wysoka średnia ocen ze studiów zmniejsza prawdopodobieństwo regularnej pracy.

Pilotażowe  Badanie Absolwentów UW

Barbara Jancewicz – Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW

 Wady i zalety studiów
wady

Mało zajęć  praktycznych
• Oderwanie od  rynku pracy
• Zbyt duża liczba  studentów
• Brak perspektyw po ukończeniu studiów
• Biurokracja i koszt studiów

Wysoka średnia ocen ze studiów zwiększa szanse na  kontynuowanie edukacji, a zmniejsza prawdopodobieństwo
regularnej pracy.
• Jedyna cecha, która wpływa negatywnie zarówno na szanse  pracy regularniej, jak i na szanse studiowania to posiadanie dzieci.

 

Liczba otrzymanych dyplomów a status zawodowy

Badanie UW: po kilku kierunkach studiów wcale nie jest łatwiej o pracę

PAP – Nauka w Polsce, 16.01.2012

Więcej niż jeden ukończony kierunek studiów nie musi ułatwić poszukiwania pracy – wynika z badania przeprowadzonego w połowie 2011 roku wśród absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem ankietowanych najważniejsze w zdobyciu zatrudnienia są umiejętności interpersonalne.

O wypełnienie ankiety poproszono absolwentów, który uzyskali dyplomy UW w 2009 oraz 2010 roku. Ankietę wypełniło prawie 4 tys. osób.

Przynajmniej co piąty przebadany absolwent to osoba, która ukończyła kilka różnych kierunków studiów. Z badań wynikło, że liczba otrzymanych dyplomów nie była czynnikiem istotnie wpływającym na status edukacyjny, czy zawodowy respondentów.

Większości badanych udało znaleźć się pracę. Ok. 2/3 ankietowanych zadeklarowało, że prowadzi regularną działalność zarobkową. Natomiast 22 proc. badanych odpowiedziało, że nie pracuje.

Najlepiej na rynku pracy wypadają absolwenci nauk społeczno-politologicznych, trochę gorzej wiedzie się tym, którzy ukończyli kierunki humanistyczno-filologiczne, a największy odsetek niepracujących znajduje się wśród absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych. Jednak zaledwie 9 proc. absolwentów uważa swoją sytuację materialną jako złą….

Podsumowanie wyników badania pilotażowego dostępne jest tutaj

 

 

Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach akademickich

Praca dla naukowców i nauczycieli akademickich

serwis MNiSW

W trosce o wzmacnianie konkurencyjności, otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk w uczelniach, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i w sferze zarządzania nauką.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy na uczelniach:

 

Bazy ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla naukowców

Resort nauki przypomina o bazach ofert pracy dla naukowców

PAP – Nauka w Polsce, 2011-08-23

O konieczności zamieszczania w publicznych bazach ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla naukowców przypomina Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w liście skierowanym do rektorów polskich szkół wyższych. Nowe obowiązki uczelni wynikają z wchodzącej w życie 1 października tego roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jak przypomina w liście minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, w myśl nowych regulacji, uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców……

….

Baza ogłoszeń prowadzona przez MNiSW znajduje się na stronie:http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/

Można na niej znaleźć aktualne oferty pracy dla badaczy.

Z kolei oferty pracy dla polskich naukowców poszukujących pracy w Unii Europejskiej dostępne są na portalu EURAXESS Polska. Strona jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Portal dostępny jest pod adresem:http://www.euraxess.pl/

„Wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna jest fundamentem jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Dobór odpowiednich pracowników oraz stworzenie im warunków do satysfakcjonującej, twórczej pracy to również cenny wkład we wszechstronny rozwój zarówno uczelni, jak i jej studentów” – podkreśla Barbara Kudrycka