Pisanie prac magisterskich na zlecenie firm to najlepszy sposób na walkę z plagiatami

Prace magisterskie na zlecenie firm

Rzeczpospolita, Renata Czeladko 03-02-2011,

Studenci coraz częściej piszą prace dyplomowe, które mają rozwiązać konkretne problemy przedsiębiorstw. Sami też na tym korzystają…..

– Student powinien myśleć o pracy magisterskiej jak o czymś, co się może komuś przydać. Nie uczymy przecież marnowania czasu i robienia czegoś, co jest nikomu niepotrzebne – przekonuje dr Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z pracodawcami, którzy wdraża projekt pisania prac magisterskich na zlecenie firm.

UŁ oszacował, że przeciętny student poświęca blisko 500 godzin na napisanie magisterki. A jeśli co roku dyplomu broni ok. 8 tys. studentów, to na stworzenie dzieł, które potem pokryje kurz, potrzeba 4 mln godzin. – Marnuje się potencjał studentów – tłumaczy dr Kozakiewicz. Dodaje, że pisanie prac na zlecenie to najlepszy sposób na walkę z plagiatami. – Takiej pracy nie da się stworzyć na zasadzie kopiuj, wklej……

 

Reklamy

Regulamin antyplagiatowy dotyczący prac magisterskich – przykład SGGW

Regulamin antyplagiatowy-wytyczne do prac magisterskich składanych po 1.06.2008

serwis SGGW

Zarządzenie nr 24 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego 

Na podstawie § 68 ust.2 pkt. 4 i 6 Statutu SGGW w związku z art. 115 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.631 z późniejsza zmianą) zarządzam co następuje.

 § 1

 Wprowadza się regulamin antyplagiatowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Systemem antyplagiatowym będą objęte prace dyplomowe magisterskie wszystkich studentów kończących studia zgodnie z programem studiów w czerwcu 2008 roku i w latach następnych.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dziekanom wydziałów i kierownikom studiów międzywydziałowych. 
§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Dydaktyki. 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 roku. 
 

                                                                                                          Rektor SGGW

                                                                                               Prof. dr hab. Tomasz Borecki  

Regulamin  antyplagiatowy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

1.  Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w SGGW.

 2.  Procedura antyplagiatowa obejmuje wyłącznie prace magisterskie, zwane dalej pracami.

 3.  Dyplomant składa do właściwego dziekanatu, w terminie 3 tygodni przed planowaną datą obrony pracę w wersji ostatecznej, wydrukowaną i oprawioną w ilości 2 sztuk oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w ilości 3 sztuk. Jeden z dysków CD z zapisaną pracą powinien mieć możliwość dopisania danych1. Dopuszczalnymi formatami pliku są  RTF (Rich Text Format) oraz ODT (Open Office Document).

4.  Praca zostaje sprawdzona w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia, z zastrzeżeniem wzmożonego okresu składania prac, kiedy termin ten może ulec wydłużeniu.

5.  System Plagiat.pl generuje tzw. raport podobieństwa.

6.  Wyznacza się górne granice współczynników 2, przekroczenie których powoduje konieczność zapoznania się promotora z raportem podobieństwa.

            a) Współczynnik podobieństwa 1: 50,

            b) Współczynnik podobieństwa 2:  5.

7.  Operator systemu 3 odnotowuje na formularzu „Wniosek o  dopuszczenie do egzaminu dyplomowego”, że praca została pozytywnie zweryfikowana w systemie antyplagiatowym, gdy w raporcie oba współczynniki są równe bądź są poniżej ich górnej granicy.

8.  W przypadku, gdy choćby jeden ze współczynników, o których mowa w ust. 6, przekroczy swoją górną granicę wówczas operator systemu dogrywa plik z raportem podobieństwa do pracy na płycie CD-RW 4, następnie promotor osobiście odbiera z dziekanatu wydrukowaną pracę, płytę CD-RW oraz formularz „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy”.

9.  Promotor osobiście analizuje zawartość płyty CD-RW pod kątem zgodności z wersją wydrukowaną pracy. W przypadku przekroczenia współczynnika(ów) podobieństwa promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź o niedopuszczeniu do egzaminu dyplomowego. W przypadku dopuszczenia pracy do obrony promotor wypełnia dokument „Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy”.

10. W przypadku rażącego zapożyczenia z innych prac promotor wnioskuje o skierowanie sprawy studenta do komisji dyscyplinarnej.

11. Raport podobieństwa może się znajdować tylko na jednej płycie CDRW, która jest przeznaczona do akt studenta i archiwizacji.

12. Operator systemu dodaje dopuszczoną do obrony pracę do Bazy danych Systemu Plagiat.pl w ciągu 7 dni od daty jej obrony.

13. Praca może zostać zastrzeżona i wyłączona z procedury antyplagiatowej na wniosek promotora skierowany do dziekana odpowiedniego wydziału. Od sprawdzania pracy można odstąpić gdy istnieją szczególne przesłanki do ochrony pracy przed jej upowszechnieniem.

14. Załączniki do regulaminu:

  • Załącznik nr 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego;
  • Załącznik nr 2. Decyzja o dopuszczeniu  do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  górnej granicy współczynnika podobieństwa w pracy.

 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia  1 czerwca 2008 roku.


Przypisy:

1. Sesja na płycie CD powinna pozostać otwarta. Dodatkowo dysk powinien być typu CD-RW.

2. Współczynnik podobieństwa powstaje przez porównanie występowania sekwencji kolejno następujących po sobie wyrazów w pracy z tekstami z innych źródeł (Internet, bazy uczelniane). Gdy zostaną znalezione takie same sekwencje, wyrazy, z których się składają są zliczane, dzielone przez ilość wszystkich wyrazów w pracy i pomnożone przez sto. Współczynnik 1 bada sekwencje pięciowyrazowe, współczynnik 2 bada sekwencje dwudziestopięciowyrazowe (dla współczynnika 2 administrator systemu może określić inną ilość wyrazów w sekwencji).

3. Operator systemu  to upoważniona osoba (pracownik dziekanatu) posiadająca aktualny login i hasło do Systemu Antyplagiatowego, oraz uprawnienia do wprowadzania prac i przeglądania raportów.

4. W ramach możliwości technicznych Wydziału z uwzględnieniem zasad poufności, raport podobieństwa może zostać przekazany promotorowi  za pomocą innych mediów (np. dyskietka, pamięć przenośna, …)

Naruszanie norm etycznych w polskich pracach licencjackich i magisterskich

Magister dzięki Wikipedii

Rzeczpospolita, Agnieszka Niewińska , Matylda Młocka 20-03-2010,

Większość studentów, pisząc prace magisterskie, korzysta z Wikipedii. Czasami posuwają się aż do plagiatu.

Przeraża nie to, że studenci korzystają z Internetu, ale to, że wybierają najmniej skomplikowane źródła jak Wikipedia.pl czy Sciaga.pl – mówi „Rz” prof. Mariusz Jędrzejko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prof. Jędrzejko bada, jak naruszane są normy etyczne w polskich pracach licencjackich i magisterskich.

Od 2007 r. co roku bada niemal pół tysiąca studentów. Najnowsze wyniki? W 2009 r. do korzystania głównie z Wikipedii, czyli internetowej encyklopedii tworzonej przez samych internautów, przyznało się 54 proc. studentów uczelni publicznych (w 2007 r. – 34 proc.) i aż 72 proc. niepublicznych (było 57 proc.).

– Winni są nie tylko studenci, ale też sami profesorowie – zaznacza prof. Stefan Kwiatkowski, pedagog z PAN. – Wielu promuje po kilkadziesiąt prac. Trudno wtedy wszystko sprawdzić i omówić ze studentami.

Ściąganie, czyli oszustwo

Rzeczpospolita,Piotr Gabryel 20-03-2010

Dopóki ściągania, w tym kopiowania, całych prac magisterskich lub ich fragmentów nie zaczniemy nazywać – po prostu – oszustwem, pozostanie ono nadal ściąganiem, czyli właściwie czym? Niewinnym wybrykiem? Czymś, co można łatwo usprawiedliwić i przejść nad tym do porządku dziennego? No właśnie….

Jeśli polskie uczelnie – ze wsparciem rządu lub bez, na własną rękę – czym prędzej nie pójdą tym śladem, zrobi to za nie rynek. Tyle tylko, że wówczas, gdy już tytuł magistra zdobyty na polskiej uczelni będzie synonimem http://www.nic-nie-wart-magister.pl, za zepsucie tej marki zapłacą wszyscy. Wszyscy polscy magistrowie i ich bardziej utytułowani nauczyciele.