Mistrzowie i niestrudzeni nauczyciele akademiccy

Jaruzelski i Tusk, czerwony bus i biała limuzyna. Tak się płaszczyła profesura z Poznania!

niezalezna.pl

..Jaruzelskiemu wysiadającemu z czerwonego busa hołdy oddają rektor Jacek Fisiak (według IPN tajny współpracownik SB) oraz I sekretarz POP PZPR na UAM Antoni Szczuciński. Wśród ich świty – mnóstwo znanych na UAM wykładowców.

Prof. Antoni Szczuciński jest do dziś ważną osobą na Uniwersytecie – kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki UAM. Z kolei o Jacku Fisiaku, znanym z represji wobec studentów i pracowników na Uniwersytecie, obecny rektor Andrzej Lesicki mówił w ubiegłym roku „Nauczyciel Mistrz”, „wspaniały i niestrudzony nauczyciel akademicki”. Fisiak zmarł w 2019.

Rektorzy cenzurują konserwatywne poglądy.

Prof. Ryba: rektorzy cenzurują konserwatywne poglądy. Waży się los przyszłych elit

Read more: https://www.pch24.pl/prof–ryba–rektorzy-cenzuruja-konserwatywne-poglady–wazy-sie-los-przyszlych-elit,77726,i.html#ixzz6UiiHlFH8

Mamy do czynienia z deklaracjami rektorów cenzurującymi konserwatywne poglądy. Sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ tam kształcą się przyszłe elity. Zwróćmy uwagę, co dzieje się w naszej kulturze – obrazoburcze, nastawione na rekonstrukcję kulturową spektakle w teatrach; zobaczmy, co się dzieje w sferze intelektualnej, w sferze promocji genderystycznych, feministycznych czy ekologistycznych wśród młodzieży. To wszystko zaczyna się od uniwersytetu, później przechodzi na szkoły – zaznaczył….

Strach na uczelniach jest potężny i wszechobecny.

Prof. Wojciech Polak: O strachu i znikającej wolności słowa na naszych uczelniach

fronda.pl

Najbardziej w wolność słowa godzi jednak niezwykle rozwinięty system zastraszania pracowników na państwowych wyższych uczelniach. Ostatnia reforma ministra Jarosława Gowina, zwana szumnie „Konstytucją dla nauki” przyznała rektorom na uczelniach władzę praktycznie absolutną. Rektor może z pracownikiem zrobić wszystko: zwolnić go pod byle pretekstem, przenieść na niższe stanowisko, zabrać mu zakład lub katedrę, zablokować pieniądze na projekt badawczy, nie przyznać nagrody etc. Na szczeblu wydziałów namiestnikami rektorów stali się, mianowani przez nich (w praktyce) dziekani. …..

Senaty sprowadzane są coraz mocniej do roli ciał dekoracyjnych (uroczystości akademickie, togi, łańcuchy, berła etc.) a ich członkowie (z pewnymi wyjątkami) milczą. Większość pracowników naukowych boi się więc narazić władzom uczelni i też milczy. Strach jest potężny i wszechobecny……..

Obecny polski model zarządzania szkołami wyższymi jest dysfunkcyjny

Autonomia albo renoma. Na czele uczelni badawczej stanie menedżer

Gazeta Prawna

Szkoła wyższa, która zdecyduje się zostać placówką badawczą, będzie mogła liczyć na lepsze finansowanie z budżetu państwa. Ale nic za darmo. – Najlepsze na świecie uczelnie nie są zarządzane przez rektorów, lecz menedżerów. Obecny polski model zarządzania szkołami wyższymi jest dysfunkcyjny – stwierdził na jednej z konferencji prasowych Jarosław Gowin……..Zgodnie z pomysłem Jarosława Gowina wspólnota akademicka na zasadach identycznych jak do tej pory wybierałaby senat uczelni. Ten zaś wyłoniłby radę (podobną do patronackiej). Składałaby się ona w 49 proc. z pracowników uczelni i w 51 proc. z osób spoza niej –przedsiębiorców, wybitnych absolwentów, autorytetów społecznych, może nawet polityków – jeśli taka będzie wola senatu. Z kolei rada – drogą konkursu – powinna wyłaniać rektora…….

Rektorzy wskazują na mierną jakość dydaktyki i badań naukowych

Studenci płacą za słabe uczelnie

Artur Grabek , Rzeczpospolita,  15.05.2012
Polskie uczelnie nie są przygotowane na wyzwania przyszłości – przekonują rektorzy. I wskazują wady systemu.

W przygotowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich analizie dotyczącej kondycji szkolnictwa wyższego sami rektorzy przyznają, że jest ona słaba. Wytykają małą liczbę prac badawczych, brak działań motywujących pracowników naukowych i dydaktycznych do samorozwoju i samodoskonalenia. Wskazują też na problemy związane z wieloetatowością czy słabą mobilność pracowników naukowych.

Przyznają, że uczelnie skupiają się na efektach ilościowych zarówno w kwestiach dydaktyki, jak i badań naukowych, których jakość w porównaniu z wynikami innych krajów UE określili jako mierną…..

Paweł Dobrowolski prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju narzeka na system organizacji polskich uczelni.

W jego ocenie profesorowie mają zbyt dużą władzę nad szkołami wyższymi, która pozwala zmieniać je w prywatne folwarki. Rektorzy są bowiem wybierani z grona profesorskiego przez nich samych…… Uczelnie publiczne otrzymują bud-żetowe pieniądze w oparciu o liczbę studentów, w grę nie wchodzą żadne kryteria jakościowe. …….

….

Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów RP.

Dodaje, że gdy uczelnia ma problemy finansowe, zaczyna pobierać dodatkowe opłaty od studentów. Gdy kadra akademicka nie chce podnosić kwalifikacji, znów poszkodowani są studenci, bo dostają produkt gorszej jakości. Gdy w obliczu niżu demograficznego uczelnie kuszą ofertami, które nie odpowiadają rzeczywistości, oszukany jest student.

..Wszyscy nasi rozmówcy, choć wymieniają różne przyczyny problemów szkolnictwa wyższego, są zgodni w jednej kwestii, że wymaga ono szybkiej reformy.

Żaden z nowych rektorów nie będzie pochodził z konkursu.

Rektor z konkursu to mit

Jolanta Ojczyk , Rzeczpospolita, 10-03-2012

Na wszystkich uczelniach publicznych trwają wybory nowych władz. Żadna nie zdecydowała się na wprowadzenie procedury konkursowej. Połowa obecnych rektorów nie kandyduje, bo to już ich druga kadencja

Dziewięć uczelni już wybrało nowego rektora na najbliższe cztery lata. Ich kadencja rozpocznie się 1 września, a skończy 31 sierpnia 2016 r. W pozostałych 124 szkołach wyższych głosowanie odbędzie się w marcu lub kwietniu. Jako ostatnia, w maju, wyboru dokona Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Żaden z nowych rektorów nie będzie pochodził z konkursu.

Taką możliwość wprowadziła obowiązująca od 1 października 2011 r. nowelizacja ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym…..Sposób powołania rektora, szczegółowe wymagania dla kandydata oraz warunki i tryb konkursu określa bowiem uchwalany przez senat statut uczelni. Żadna jednak nie wpisała do swojej małej konstytucji takiej możliwości….

Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, uważa jednak, że idea ta jest sprzeczna z ukształtowaną kulturą uniwersytetu, a konkursy nie cieszą się na nich renomą.

Na wszystkich uczelniach zatem, tak jak dotychczas, rektorzy zostaną wyłonieni w wyborach spośród dotychczasowych długoletnich pracowników…….

Marek Rocki przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnie są tradycyjne, kultywują utrwalone metody wybierania władz, a konkurs jest opcją jeszcze niesprawdzoną. W Polsce rektor jest liderem środowiska, a nie menedżerem. Lidera nie da się wyłonić w drodze konkursu.

Uczelnie zasadniczo z możliwości wyboru rektora na drodze konkursu nie skorzystały

Na uczelniach rozpoczął się czas wyboru rektorów

Urszula Rybicka, PAP-Nauka w Polsce, 6.03.2012

Na polskich uczelniach rozpoczynają się wybory nowych rektorów. Większość publicznych szkół wyższych nadal przeprowadza wybory, chociaż w myśl obowiązującego od 1 października 2011 r. prawa, mogą je zastąpić konkursem na to stanowisko. Kadencje rektorów upływają pod koniec sierpnia. Wybory nowych organizowane są jednak na niektórych uczelniach już w marcu. …Na uczelniach kończą się też prace nad nowymi statutami. Zmiany te muszą być wprowadzone do końca marca – są wymagane przez nowe prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązujące od 1 października 2011 r. Uczelnie muszą m.in. wprowadzić konkursy przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich…..

Część uczelni zdecydowała się również skorzystać z możliwości oferowanej przez nową ustawę i obok senatu powołać drugie ciało kolegialne – konwent.

„Będzie to organ opiniodawczy, którego przewodniczącym zostanie rektor, natomiast w jego skład będą mogli wejść m.in. byli rektorzy, przedstawiciele organów państwowych oraz samorządu terytorialnego” – poinformowała PAP rzeczniczka Uniwersytetu Szczecińskiego Julia Poświatowska. Konwent powstanie też np. na Uniwersytecie Gdańskim.

Zgodnie z nowymi przepisami, rektorem uczelni może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora. Większość uczelni publicznych zastrzegła jednak w swoich statutach, że kandydat na rektora musi mieć habilitację. Nowe przepisy pozwalają zmienić też tryb wyłaniania nowego rektora – z wyborów na konkurs. Uczelnie jednak zasadniczo z tej możliwości nie skorzystały i dlatego w szkołach wyższych rozpoczął się sezon wyborczy.

Gronostaje tylko dla swoich

Dla kogo gronostaje?

Anna Kolet-Iciek -Dziennik Polski, 6.02.2012

O tym, kto w październiku wdzieje rektorskie gronostaje, zadecydują elektorzy wyłonieni spośród pracowników i studentów poszczególnych uczelni. Będą wybierać z grona własnych profesorów. Żadna ze szkół nie zdecydowała się bowiem na wyłonienie rektora w drodze konkursu.

Taką możliwość daje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z jej zapisami rektorem może zostać osoba spoza środowiska akademickiego uczelni, z tytułem doktora i doświadczeniem menedżerskim, pod warunkiem że przewiduje to statut uczelni. W maju ubiegłego roku prof. Karol Musioł zapowiadał, że taka możliwość może zostać dopisana do statutu UJ. Na zapowiedziach jednak się skończyło.

Rewolucji nie będzie również w innych krakowskich szkołach. – Uczelnie chyba nie dojrzały jeszcze do konkursów. Poza tym jest tylu dobrych kandydatów wewnątrz, że nie ma potrzeby sięgania na zewnątrz – mówi prof. Janusz Żmija, rektor UR.

Mimo reformy wybory rektorów po staremu

Krakowskie uczelnie nie wybiorą rektorów w konkursach

 Tkacz E.,  Korbut  P.- Gazeta Krakowska, 28.01.2012

Wybory rektorów krakowskich wyższych uczelni odbędą się po staremu. Choć nowe prawo pozwala na zmiany w uczelnianej ordynacji wyborczej, szkoły wyższe w Krakowie nie chcą skorzystać z nowych możliwości…

Od tego roku akademickiego uczelnie mają nowe możliwości, w statucie mogą zapisać nowy sposób wyłaniania rektora. Może on być powołany, tak jak do tej pory, w drodze wyborów lub wybrany w otwartym konkursie. Mogą w nim wziąć udział osoby z zewnątrz.
Uniwersytet Jagielloński nie wprowadzi takich zmian, bo obecny rektor prof. Karol Musioł chce zostawić decyzję w tej sprawie nowym władzom uczelni.
Akademia Górniczo-Hutnicza też nie zdecydowała się na wyborczą rewolucję, bo – jak przekonuje rzecznik uczelni Bartosz Dembiński – nawet świetny menedżer niekoniecznie musi się sprawdzić w zarządzaniu AGH.
Według Dembińskiego, rektorem powinien zostać naukowiec, który zna się na dydaktyce i jest dobrze zorientowany w problemach środowiska akademickiego. Uczelniom nie podoba się pomysł, by o najważniejsze stanowisko mogły się ubiegać osoby z zewnątrz, niezatrudnione w szkole wyższej.
– Posiadamy w naszych zasobach kadrowych dostatecznie dużo profesjonalnych kandydatów na stanowisko rektora jako głównego menedżera uczelni – przekonuje prof. Roman Niestrój, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.
– Dlatego wolimy pozostać przy dotychczasowej tradycyjnej formule wyłaniania rektora w drodze demokratycznych wyborów przez przedstawicieli wszystkich grup tworzących uczelnianą społeczność – pracowników naukowych, studentów oraz administracji i obsługi uczelni – argumentuje prof. Niestrój. Środowisko naukowe jest też przywiązane do tradycji. I niechętne nowinkom. ……

Ostry konflikt rektorów (UMCS)

UMCS. Ostry konflikt rektorów, czyli wojna gronostajów

Gazeta Wyborcza, Paweł P. Reszka,2010-03-18

Były rektor UMCS prof. Wiesław Kamiński nieoczekiwanie zrezygnował z zasiadania w senacie uczelni..Prof. Wiesław Kamiński, fizyk i obecnie przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fizycznego kierował UMCS w latach 2005-2008. Starał się o reelekcję, jednak przegrał z prof. Andrzejem Dąbrowskim, chemikiem. Jawny konflikt pomiędzy obu panami wybuchł tuż po wyborach.