Działania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich – półroczne sprawozdanie

Zadania Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich w pierwszym półroczu

serwis MNiSW 3.09.2012

Zespół zajmował się m.in. nieprawidłowościami w dysponowaniu własnością intelektualną i podkreślił, że uczelnie muszą respektować politykę pełnego informowania, w tym dostępu do prac magisterskich i doktorskich.

Działania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich (w okresie: 1 stycznia–30 czerwca 2012)

W zebraniach Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich konsekwentnie przestrzegana jest zasada, by czas  sprawiedliwie rozdzielać na omawianie i załatwianie spraw ogólnych, związanych z organizacją życia naukowego (jego uregulowaniami prawnymi i zwyczajowymi), oraz na negocjowanie opinii w sprawach, które trafiły do Ministerstwa jako skargi…..

Półroczne sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich

serwis MNiSW

Działalność Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

W okresie od stycznia 2012r. do czerwca 2012r. odbyło się 7 posiedzeń.
Prace Zespołu w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

 1. Opracowania propozycji rozwiązań systemowych w zakresie dobrych praktyk akademickich.
 2. Formułowania i przekazywania rekomendacji dla Ministra.
 3. Formułowania i wydawania opinii w sprawach o naruszenie dobrych praktyk akademickich.

W sprawie błędów metodologicznych i etycznych – jednej z największych przeszkód w rozwoju nauki

Sent: Monday, August 13, 2012 8:03 AM

Subject: W sprawie błędów metodologicznych i etycznych – jednej z największych przeszkód w rozwoju nauki

 

Pani Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZESPÓŁ DO SPRAW DOBRYCH PRAKTYK AKADEMICKICH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

W sprawie błędów metodologicznych i etycznych –

jednej z największych przeszkód w rozwoju nauki

W wydanej ostatnio przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego broszurze

‚Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej.’ Warszawa 2012

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf opracowanej przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich czytamy:

‚1. Niedbalstwo i ignorancja metodologiczna

Najpospolitszym przewinieniem w badaniach naukowych jest niedbalstwo. Wyraża się ono w nieprofesjonalnym z metodologicznego punktu widzenia planie badawczym, niedbałym prowadzeniu czynności badawczych (np. eksperymentów i obserwacji), powierzchownej analizie zgromadzonego materiału empirycznego, niestarannej redakcji publikacji naukowych i słabym zabezpieczaniu dokumentacji badawczej….

….Niekompetencja i bylejakość bynajmniej nie są czymś etycznie neutralnym ani błahym. Każdy naukowiec ma obowiązek prowadzić swoje badania ze znawstwem metody naukowej, w sposób zgodny z regułami sztuki badawczej, z szacunkiem dla współpracowników i uczestników badań oraz dla środowiska społecznego i przyrodniczego, w którym działa.

Badania muszą być prowadzone z zachowaniem rygorów wynikających z metodyki danego typu badań. Analiza wyników powinna być skrupulatna i obiektywna, zgodna ze wskazaniami ogólnej metodologii badań oraz metodologii danej dyscypliny naukowej. Po zakończeniu badań ich dokumentacja powinna być starannie zabezpieczona i gotowa do udostępnienia innym badaczom, w zakresie niezbędnym do weryfikacji wiarygodności uzyskanych wyników.

Ponadto należy uznać za wymóg etyczny życia naukowego prowadzenie dla wszystkich kandydatów na badaczy (zwłaszcza doktorantów) kursów metodologii badań naukowych i kursów etyki akademickiej. Błędy metodologiczne i etyczne są bowiem powodem wielu krzywd, a także marnotrawienia ogromnych środków w nauce oraz jedną z największych przeszkód w rozwoju nauki w ogóle. ‚

Lektura broszury skłania mnie do przedłożenia Zespołowi – do wnikliwego rozpatrzenia w tym świetle błędów metodologicznych i etycznych popełnionych przez naukowców z UJ, które są powodem wielu krzywd, marnotrawienia środków w nauce oraz jedną z przeszkód w rozwoju nauki w Polsce, jako ze UJ stanowi wzór dla innych ośrodków akademickich.

Jest to tylko jeden ze znanych mi przykładów, ale znamienny i łatwy do rozpatrzenia przez naukowców, bez względu jaką dyscyplinę naukową reprezentują.

Popełnione błędy stwierdziłem w tekście –‚POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ’ napisanym przez prof. Jerzego Wyrozumskiego i zamieszczonym za wiedzą i zgodą Rektora Franciszka Ziejki w 69 numerze Alma Mater (r. 2005).(http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/69/01/22.html) a obrazującym wyniki badań zespołu naukowców UJ pod kierunkiem prof. Jerzego Wyrozumskiego piastującego wiele ważnych, decydenckich, funkcji akademickich.

Główne wyniki badań zespołu przedstawiłem w tekście ‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl%E2%80%93u/

a moją opinię o wynikach badań w tekście –POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141.

 

Opracowanie naukowców UJ ( ‚POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ’ ) w pełni odpowiada cechom przewinień podkreślonym w  rozdziale broszury ‚Niedbalstwo i ignorancja metodologiczna’ o czym pisałem (POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII) Sam autor tak pisze o zebranych dokumentach do opracowania raportu – jest to ‚ ubogi materiał, częściowo bezużyteczny’. Rzeczywiście ubóstwo materiału jest porażające …..Z tekstu wynika, że materiał zbierany był co najmniej nieporadnie. …..Pod względem metodycznym takie zbieranie materiału jakie przeprowadziła komisja senacka wydaje się być bezsensowne, stąd ubóstwo materiału i jego bezużyteczność łatwe do przewidzenia na samym początku tak zaplanowanej działalności badawczej. Takich błędów nie powinien robić student historii, a co do dopiero utytułowany historyk. …..Fakt, że komisja stosując taką metodykę zbierania danych jaką stosowała, nie była w stanie rozróżnić krzywdziciela od krzywdzącego, represjonowanego od represjonującego. ale publikując tekst należało to podkreślić, błędy wytknąć, aby nie kompromitować uczelni i senatu najstarszej polskiej uczelni. …..Raport z naukowego punktu widzenia jest bezużyteczny i publikowanie go w taki sposób jak to uczyniono wprowadza jedynie czytelników w błąd. Celem działalności naukowej jest poznawanie prawdy a nie preparowanie i propagowaniebezwartościowych raportów ‚naukowców’.

Co więcej okazało się, że dokumenty na bazie których komisja oparła swe bulwersujące wyniki badań nie są dostępne a szef zespołu badawczego prof. Jerzy Wyrozumski jednoznacznie odrzucał zasadność finansowania alternatywnych badań opartych na innej metodologii POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/polska-akademia-umiejetnosci-a-czarna-ksiega-komunizmu/.

 

Co więcej prof. Jerzy Wyrozumski jest redaktorem naukowym książki ‚ Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego ‚ wadliwej metodologicznie i szkodliwej społecznie List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

http://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/

List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

http://blogjw.wordpress.com/2009/11/04/list-otwarty-do-prezesa-polskiej-akademii-umiejetnosci/

 

Oczekuję od Zespołu opinii i działania w sprawie skutków błędów metodologicznych i etycznych popełnionych w wyżej cytowanych badaniach przez naukowców z UJ pod kierunkiem prof. Jerzego Wyrozumskiego.

Józef Wieczorek

Prezes i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego

30-069 Kraków, ul. Smoluchowskiego 4/1

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej


opracowanie przygotowane przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który doradza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Link do publikacji: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf

r. 2012

Szanowni Państwo,
głęboka odpowiedzialność za podejmowane działania i odwoływanie się do uniwersalnych wartości etycznych muszą stanowić nieodłączny atrybut pracy naukowej i działalności akademickiej.
Promowanie najwyższych standardów w działalności naukowej i zapobieganie wszelkim przejawom nierzetelności są przedmiotem szczególnej troski naszego resortu. Dlatego w lutym 2011 roku został powołany Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, którego głównym zadaniem jest dbanie o wysokie standardy etyczne w polskiej nauce.
Mam przyjemność zaprezentować Państwu opracowanie „Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej”, będące owocem prac tego Zespołu. Niniejsza  broszura stanowi przegląd najczęstszych przewinień popełnianych przez badaczy, uchybień  w procedurach grantowych czy wreszcie naruszeń atrybucji autorstwa publikacji naukowych.
Jest to jednocześnie zbiór cennych wytycznych odnoszących się do kwestii własności intelektualnej, uczciwości autorskiej i zachęta do piętnowania wszelkich przypadków łamania tych zasad……

Prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odpowiedź Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie (nie)dobrych praktyk akademickich.

Na moje Zapytania w sprawie realizacji zadań Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

https://nfaetyka.wordpress.com/2012/06/26/zapytania-w-sprawie-realizacji-zadan-zespolu-do-spraw-dobrych-praktyk-akademickich/

z dnia 25 czerwca 2012 r. otrzymałem odpowiedź z dnia 25 lipca 2012 r.

Niestety jedyna odpowiedź na moje zapytania to informacja o opracowaniu przez Zespół broszury  ‚Rzetelność  w badaniach naukowych i procedurach grantowych’ która jest przygotowywana do druku . Jeśli broszurę  otrzymam to oczywiście ja spopularyzuje w serwisie.

Na podstawie moich doświadczeń i wyjaśnień  członków Zespołu niestety nie jest tak, że Zespół coś  opiniuje  i przekazuje do Pani Minister, lecz  to Zespół czeka  na zlecenie opinii od Pani Minister – jeśli zlecenia nie otrzyma,  to nie opiniuje , nie reaguje na nadsyłane informacje o niedobrych praktykach  akademickich.

Niestety na stronie internetowej MNiSW nie ma informacji o procedurach ani nie ma informacji o zrealizowanych zadaniach Zespołu o co się pytałem.

Widocznie pytania były zbyt trudne.

Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich w Dz. Urz. MNiSW z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich w  Dz. Urz. MNiSW z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dz.Urz.MNiSW.2012.52
ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)ZARZĄDZENIE z dnia 15 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich
(Dz. Urz. MNiSW z dnia 28 czerwca 2012 r.)
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§1.W zarządzeniu Nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich (Dz. Urz. MNiSW Nr 1, poz. 12 i Nr 2, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Jan Hartman;
2) członkowie: – Andrzej Adamski,
–  Grzegorz Gładyszewski,
–  Daria Lipińska-Nałęcz,
–  Janusz Mariański,
–  Grzegorz Racki,
–  Grażyna Skąpska,
–  Roman Sławeta,
–  Wojciech Tomasik,
–  Aleksandra Feliksa Wiktorowska,
–  Marek Wroński.
2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „Ministrem”, wskazuje spośród członków Zespołu osoby koordynujące współpracę Zespołu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, oraz z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6-8.
3. Członków Zespołu odwołuje Minister z inicjatywy własnej albo na wniosek Przewodniczącego Zespołu. W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu członka Zespołu, Minister może zasięgnąć opinii Przewodniczącego Zespołu.”;
2) w § 3:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) współpraca z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Zespołu lub wskazany przez niego członek Zespołu są upoważnieni do zwracania się do stron postępowań wyjaśniających w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, o przedłożenie Zespołowi wyjaśnień.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Minister może zlecić członkowi Zespołu sporządzenie indywidualnej pisemnej opinii naukowej.
2. Za sporządzenie opinii naukowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 360 zł.
3. Warunki sporządzania opinii naukowej określa umowa zawarta między Ministrem a członkiem Zespołu.”;
4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie.”.
§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Zapytania w sprawie realizacji zadań Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

Sent: Monday, June 25, 2012 4:55 PM
Subject: zapytania w sprawie realizacji zadań Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

Pani Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZESPÓŁ DO SPRAW DOBRYCH PRAKTYK AKADEMICKICH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Szanowna Pani Minister ,

Niniejszym przedkładam

zapytania w sprawie realizacji zadań Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

 http://www.nauka.gov.pl/nauka/zespol-ds-dobrych-praktyk-akademickich/

 • gdzie można się zapoznać z realizacją zadań Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich
 • skoro do zadań zespołu należy formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących m.in. ‚stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich i studentów, stosowania dyskryminacji, podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień, mobbingu i konfliktu interesów.’ (http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/16609F79Odpowiedź ministra nauki i szkolnictwa wyższego na interpelację nr 21920 w sprawie kryteriów oceny oraz standardów etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej nauczycieli akademickich) chciałbym poznać takie opinie i wnioski . Oczywiście szczególnie mnie interesują opinie odnośnie mobbingu, gdyż to jest niejako moja specjalność od lat (Mobbing Akademicki – Mediator Akademicki http://nfamob.wordpress.com/), a nigdzie opinii i wniosków Zespołu w sprawach mobbingu akademickiego nie mogę znaleźć. Do mnie w sprawach mobbingu, jak i wielu innych sprawach dotyczących patologii i etyki środowiska akademickiego, zwraca się wiele ludzi nauki (także profesorów) i nie zawsze mogę im wiele pomóc,  z wyjątkiem skierowania do Zespołu ( o którym nie wszyscy wiedzą), upublicznienia spraw, czego wielu po prostu nie chce, obawiając się w konsekwencji pozamerytorycznej oceny pracy ( szczególnie habilitacyjnej) , ale nawet konsekwencji dla karier dzieci i krewnych.
 • jakie opinie dotyczące propozycji rozwiązań systemowych w sprawach dobrych praktyk akademickich przedłożył Zespół ? (Posiedzenie Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/posiedzenie-zespolu-ds-dobrych-praktyk-akademickich/) , Chciałbym o tym poinformować licznych czytelników mojego serwisu ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO https://nfaetyka.wordpress.com/

 • Po powstaniu Zespołu można było przeczytać : ‚.……W nazwie zespołu jest mowa o dobrych praktykach, ale najważniejszym zadaniem jego członków będzie walka z niedobrymi praktykami: oszustwami naukowymi, plagiatami, nepotyzmem i mobbingiem. Z racji składu osobowego, a także wieku członków zespołu, jest nadzieja, że będzie działał on w miarę szybko, a przede wszystkim skutecznie…..(Uczelnie: zespół dobrych praktyk do zwalczania złych –Tomasz Wysocki 25.02.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,9162969,Uczelnie__zespol_dobrych_praktyk_do_zwalczania_zlych.html ). Czy można powiedzieć, że te nadzieje, nie tylko jednego redaktora, zostały spełnione ? Jaka jest szybkość i skuteczność działań zespołu (poza znaną mi szybkością i skutecznością dzialań antyplagiatowych p. Marka Wrońskiego, także  w okresie przed powołaniem Zespołu  )?  Gdzie można się ze skutkami działań Zespołu zapoznać ?


Z góry dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi

Z poważaniem

Józef Wieczorek

Prezes i Redaktor Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl

Funkcjonowanie Zespołu do spraw Dobrych Praktyk Akademickich

Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich

Serwis MNiSW – zakładka 

Wszelkie sprawy kierowane do Zespołu należy składać na adres:

 ZESPÓŁ DO SPRAW DOBRYCH PRAKTYK AKADEMICKICH                                                                                                                     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                                                                                            

 ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

15 lutego 2011 r. Zarządzeniem nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich……

materiały:

‚Powołanie Zespołu jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze budowania takiego sposobu uprawiania nauki i funkcjonowania szkolnictwa wyższego, który pozbawiony będzie wszelkich przejawów nieprawidłowości. Postulat nauki i szkolnictwa wyższego wolnych od protekcjonizmu, stronniczości i nadużyć jest priorytetem działań i przedmiotem szczególnej troski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nauka winna być płaszczyzną najbardziej uczciwych i transparentnych wzorców postępowania oraz postaw. Wysokie standardy rzetelności, głęboka odpowiedzialność za podejmowane działania oraz skrupulatne przestrzeganie systemu wartości etycznych muszą stanowić nieodłączny atrybut pracy naukowej i działalności akademickiej.’

‚Do zadań Zespołu należy:

 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym;
 2. prowadzenie prac związanych z określeniem zasad dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym, w tym zasady przejrzystości w recenzowaniu prac naukowych, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz ograniczających naruszanie dobrych praktyk akademickich;
 3. opiniowanie i analizowanie propozycji rozwiązań, w szczególności w zakresie definicji plagiatu, zmian prawa autorskiego i poszanowania praw własności intelektualnej;
 4. formułowanie opinii i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie działalności rzeczników i komisji dyscyplinarnych;
 5. formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Ministra, dotyczących w szczególności:
  a) postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego,
  b) nepotyzmu,
  c) nadużycia władzy,
  d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego lub pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
  e) braku poszanowania praw własności intelektualnej,
  f) stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz studentów,
  g) dyskryminacji,
  h) podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień,
  i) mobbingu,
  j) konfliktu interesów;
 6. współpraca z komisją do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk;
 7. współpraca z rektorami uczelni oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii.  ‚

jw – Jak zadania są realizowane – informacji brak

dlaczego  w zadaniach  zespół niema  współpracy z organizacjami/obywatelami  – nie wiadomo 

wiadomo jednak , że bez takiej współpracy zespół nie ma szans na realizację zadań

monitoringu patologii akademickich – brak 

por. funkcjonowanie obywatelskiego,  jednoosobowego zespołu do spraw dobrych praktyk akademickich:

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

https://nfaetyka.wordpress.com/

Mobbing Akademicki – Mediator Akademicki

http://nfamob.wordpress.com/

Niezależne Forum Akademickie – Sprawy Ludzi Nauki

http://nfapat.wordpress.com/

Blog akademickiego nonkonformisty

http://blogjw.wordpress.com/

Niezależne Forum Akademickie 

http://www.nfa.pl/

Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

W trosce o etykę

Serwis MNiSW

środa, 16 lutego 2011
15 lutego 2011 r. Zarządzeniem nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Powołanie Zespołu jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze budowania takiego sposobu uprawiania nauki i funkcjonowania szkolnictwa wyższego, który pozbawiony będzie wszelkich przejawów nieprawidłowości. Postulat nauki i szkolnictwa wyższego wolnych od protekcjonizmu, stronniczości i nadużyć jest priorytetem działań i przedmiotem szczególnej troski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nauka winna być płaszczyzną najbardziej uczciwych i transparentnych wzorców postępowania oraz postaw. Wysokie standardy rzetelności, głęboka odpowiedzialność za podejmowane działania oraz skrupulatne przestrzeganie systemu wartości etycznych muszą stanowić nieodłączny atrybut pracy naukowej i działalności akademickiej.

W skład Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich wchodzą:

1. Maciej Banach;
2. Grzegorz Gładyszewski;
3. Jan Hartman;
4. Janusz Mariański;
5. Aurelia Nowicka;
6. Grzegorz Racki;
7. Grażyna Skąpska;
8. Roman Sławeta;
9. Wojciech Tomasik;
10. Aleksandra Feliksa Wiktorowska;
11. Marek Wroński.

Do zadań Zespołu należy:

1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym;
2. prowadzenie prac związanych z określeniem zasad dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym, w tym zasady przejrzystości w recenzowaniu prac naukowych, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz ograniczających naruszanie dobrych praktyk akademickich;
3. opiniowanie i analizowanie propozycji rozwiązań, w szczególności w zakresie definicji plagiatu, zmian prawa autorskiego i poszanowania praw własności intelektualnej;
4. formułowanie opinii i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie działalności rzeczników i komisji dyscyplinarnych;
5. formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Ministra, dotyczących w szczególności:
a) postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego,
b) nepotyzmu,
c) nadużycia władzy,
d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego lub pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
e) braku poszanowania praw własności intelektualnej,
f) stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz studentów,
g) dyskryminacji,
h) podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień,
i) mobbingu,
j) konfliktu interesów;
6. współpraca z komisją do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk;
7. współpraca z rektorami uczelni oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii.