Polskim uczelniom medycznym grozi utrata amerykańskiej akredytacji.

Akredytacja zagrożona

Nasz Dziennik

Polskim uczelniom medycznym grozi utrata amerykańskiej akredytacji. Tym samym narażałoby to je na możliwość zablokowania dochodowego kształcenia studentów z zagranicy. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyraził swoje obawy po analizie poziomu kształcenia na polskich uczelniach, której dokonał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenił on ponad 930 instytucji naukowych (przede wszystkim chodzi o wydziały uczelni wyższych), z których 47 otrzymało ocenę A+, czyli najwyższą, a 147 – C, a więc najgorszą (reszta dostała A lub B). W gronie tych najsłabszych uczelni znalazł się Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (tylko jeden jego wydział otrzymał kategorię B, a pozostałe – C).

….– Wystarczy, by jedna uczelnia w Polsce nie sprostała na kierunku lekarskim wyśrubowanym wymogom amerykańskim, a cały kraj traci akredytację – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Reklamy

NIK -System nadawania stopni naukowych nie pozwala na optymalny rozwój kadr.

ROZWÓJ KADR NAUKOWYCH 

Raport kontrola NIK

System nadawania stopni naukowych nie pozwala na optymalny rozwój
kadr. W dynamice rozwoju kadry naukowej w latach 2012–2016 zauwa-
żono niekorzystną tendencję. Dane Ośrodka Przetwarzania Informacji
– Państwowego Instytutu Badawczego wskazują na stały spadek liczby młodych
pracowników naukowych – z 78 tys. w 2012 r. do 73,4 tys. w 2016 r.
(o 5,8%). W kontrolowanych uczelniach spadek ten wyniósł 3%. W ocenie NIK
wpływ na to mają przede wszystkim następujące bariery systemowe:
− niedostateczne mechanizmy motywujące do pracy naukowej;
− zatrudnianie pracowników uczelni głównie w powiązaniu z zadaniami
dydaktycznymi (pensum), a w mniejszym stopniu z pracą naukową;
− nieustalenie minimalnych wymagań dla kandydatów do stopnia doktora
habilitowanego.
Dodatkowo NIK zauważa, że istniejący system nadawania stopni naukowych
nie działa sprawnie z powodu niepełnej realizacji zadań przez Centralną Komisję
do Spraw Stopni i Tytułów, w tym jej niedostatecznego nadzoru nad warunkami
nadawania stopni w jednostkach naukowych. Przejawem tej dysfunkcji
jest nieterminowe powoływanie komisji habilitacyjnych oraz przewlekłość
przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych, pomimo sprawnej
weryfikacji wniosków rozpoczynających procedurę.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów nie przeprowadzała systemowo
okresowych ocen spełniania warunków do nadawania stopni naukowych przez
uprawnione jednostki (774). W latach 2014–2016 okresowych ocen dokonano
wyłącznie w 5% jednostek posiadających takie uprawnienia. Na potrzebę
zwiększenia aktywności Centralnej Komisji w tym obszarze wskazuje fakt,
że aż 14 jednostkom (33%) spośród 42 ocenionych jednostek ograniczono lub
cofnięto uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
Ponadto, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jako organ czuwający
nad prawidłowością procesów nadawania stopni i tytułu naukowego oraz
oceniający osiągnięcia naukowców nie zapewniła dostatecznej przejrzystości
w tym obszarze, ponieważ nie ustaliła procedury wyboru członków komisji
habilitacyjnych. Co więcej, Centralna Komisja, mimo ustawowego obowiązku,
nie prowadzi wykazu osób, spośród których wybierani byliby recenzenci.
Kontrolowane uczelnie i instytuty nie w pełni prawidłowo przeprowadzały
postępowania o nadanie stopni naukowych. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego
składu komisji egzaminujących kandydatów do stopnia doktora oraz
nieterminowości przygotowania recenzji. Najwyższa Izba Kontroli ocenia natomiast
pozytywnie wykorzystanie środków publicznych w tym zakresie…

Maleje liczba pracowników naukowych ze stopniem doktora

NIK: systematycznie maleje liczba młodych pracowników naukowych

PAP

Liczba młodych pracowników naukowych systematycznie maleje – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w poniedziałek. Powodami tej sytuacji mają być m.in.: zatrudnianie w powiązaniu z pracą dydaktyczną i nieprzejrzyste procedury nadawania stopni naukowych.

W latach 2012-2016 systematycznie malała liczba pracowników naukowych ze stopniem doktora oraz bez stopnia naukowego, a zarazem rosła liczba pracowników ze stopniem doktora habilitowanego oraz z tytułem profesora – wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK. W omawianym okresie liczba młodych pracowników spadła o 5,8 proc. W 2012 było ich niemal 78 tys., a w 2016 r. – 73,4 tys…….

Pozyskiwanie środków z NCBR było dobrze zorganizowanym procederem

PROFESOROWIE SYMPATYZUJĄCY Z PO WYRZUCALI Z UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO NAUKOWCÓW O INNYCH POGLĄDACH POLITYCZNYCH!

warszawskagazeta.pl

Warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) stał się w ostatnich latach matecznikiem interesów ludzi Platformy. Teraz znalazły się one pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

W ubiegłym tygodniu agenci CBA wkroczyli na UKSW celem zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej funduszy, jakie przyznawane były uczelni w ostatnich latach przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Pojawienie się agentów CBA na uczelni było częścią większej operacji, jaką w ubiegłym tygodniu agencja przeprowadziła w związku z realizowaniem czynności zleconych jej przez Prokuraturę Krajową…

…..Za rządów ks. prof. Dziekońskiego uczelnia zaczęła coraz bardziej stawać się „matecznikiem” sympatyków PO. Czytelnym wyrazem tego „przestawiania” na nowe „polityczne tory” było rugowanie z uczelni tych, którzy otwarcie sympatyzowali z PiS-em..

..W marcu br. jeden z pracowników naukowych uczelni zdecydował się w końcu podzielić z prokuraturą swoją wiedzą na temat polityki wydatkowania pozyskiwanych przez uczelnię środków. Ta postanowiła najpierw wziąć na cel NCBR. Szybko jednak okazało się, że sprawa ma znacznie szerszy zasięg. Według agentów CBA, z którymi rozmawialiśmy, pozyskiwanie środków z NCBR było dobrze zorganizowanym procederem, w którym uczestniczyły także osoby spoza uczelni….

 

CBA w biurach uczelni

Agenci CBA w biurach uczelni i firm w związku z postępowaniem ws. NCBR

PAP

Agenci CBA weszli m.in. do biur UKSW w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dwóch firm informatycznych w Krakowie i Warszawie – powiedział PAP w środę Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.

Kaczorek wyjaśnił, że Biuro żąda wydania konkretnych dokumentów dotyczących programów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i zatrudniania osób przy tych programach…..

Afera w NCBR

Ta afera wstrząśnie biznesem i światem nauki. Przekręt w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

niezalezna.pl

Współpracownik miliardera Michała Sołowowa miał wręczyć byłemu szefowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju łapówki opiewające na ponad 700 tys. zł….Afera może wstrząsnąć polskim biznesem i światem nauki. Mazowiecki wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym od blisko dziewięciu miesięcy bada proceder przyznawania za łapówki wielomilionowych grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), dysponującego co roku miliardami złotych na wspieranie innowacyjnych projektów.

W ubiegłym tygodniu zarzuty korupcji usłyszał 62-letni prof. Krzysztof K., były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w latach 2011–2016 szef NCBR……

Wzrost patologii w ramach dobrej zmiany ?

Studia podyplomowe i doktoranckie bez kontroli

Gazeta Prawna

Od października znika jakościowy nadzór nad kształceniem na poziomie ponadmagisterskim. Eksperci ostrzegają, że pogłębi to patologie szkolnictwa wyższego…. Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłowie w ostatniej chwili zlikwidowali likwidującą ocenę instytucjonalną PKA. Studia doktoranckie i podyplomowe wypadły więc z systemu oceny jakości. Studia trzeciego stopnia zostały tym samym pozbawione jakiejkolwiek kontroli jakości.