Wyłapywanie nieuczciwych studentów należy do uczelni

Jak wyłudzić stypendium od uczelni

Dziennik Polski, 11.10.2012

PRAWO. Składanie fałszywych deklaracji podatkowych albo pozorowanie prowadzenia gospodarstwa o niskich dochodach – studenci wszelkimi sposobami starają się o wsparcie.Deklarują niskie dochody rodziców i pobierają zaświadczenie, które przedstawiają komisji stypendialnej, po czym wracają do urzędu, aby dokonać korekty w zeznaniu i podać prawdziwe informacje. Nie przyznają się do pracy w wakacje i dodatkowych świadczeń typu renta czy alimenty. Wszystko po to, aby zdobyć pieniądze od uczelni.

Niesprawiedliwy i nieszczelny – tak o systemie stypendialnym mówi Parlament Studentów RP, który w wakacje zbierał opinie z całej Polski i przedstawił je pod koniec września na sejmowym posiedzeniu. Sposoby na wyłudzenie pieniędzy z budżetu państwa obnaża również raport rzecznika praw studenta.

Nie ma jednak danych, jaka jest skala tego zjawiska. Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaznacza, że uczelnie nie zostały prawnie zobowiązane do zgłaszania takich sytuacji, dlatego podobne statystyki nie były dotychczas w resorcie prowadzone.

– Wiemy, że zdarzały się takie przypadki. Rekordziści zapisywali się na kilka lub kilkanaście kierunków tylko po to, aby wszędzie ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego – tłumaczy Bartosz Loba. – Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym ma takim sytuacjom przeciwdziałać. Komisja stypendialna może teraz zwrócić się o opinię do ośrodka pomocy społecznej.

Wyłapywanie nieuczciwych studentów należy jednak bezpośrednio do uczelni, a nie do ministerstwa.

Uczelnia walczy o nieprzyznanie stypendiów studentom

10 studentów politechniki w Opolu zaskarżyło decyzje uczelni do WSA

PAP – Nauka w Polsce, 12.08.2012

10 studentów Politechniki Opolskiej zaskarżyło decyzje o nieprzyznaniu stypendiów za wyniki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). W czwartek WSA uchyliła dwie z trzech rozpatrywanych w tym terminie decyzji. Trzecia sprawa została w czwartek odroczona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył w czwartek trzy z dziecięciu skarg złożonych przez studentów na decyzję rektora Politechniki Opolskiej (PO). Studenci zarzucili uczelni, że niesłusznie podjęła decyzję o nieprzyznaniu im stypendiów rektorskich dla najlepszych studentów za rok akademicki 2011/2012. Zdaniem skarżących PO zmieniła regulamin dotyczący przyznawania stypendiów już po zakończeniu przez nich sesji, co łamie zasadę, iż „prawo nie działa wstecz”. Uczelnia, odpowiadając na argumenty skarżących studentów powołała się na swoją autonomię i możliwość dokonywania zmian regulaminu. Uzasadniając decyzje o nieprzyznaniu stypendiów władze uczelni poinformowały sąd, że każdy ze skarżących studentów ma na swoim koncie jakiś niezaliczony przedmiot, co skutkuje posiadaniem tzw. punktów kredytowych. Tymczasem w myśl zasad przyjętego w ubiegłym roku regulaminu, takie punkty wykluczają możliwość starania się o stypendium….Według informacji przekazanych PAP przez rzecznika WSA w Opolu sędziego Jerzego Krupińskiego w sumie w tym roku do WSA trafiło 14 spraw po skargach studentów o nieprzyznanie stypendiów. W dwóch przypadkach WSA stwierdził nieważność decyzji uczelni, w sześciu uchylono te decyzje, a w pozostałych sześciu odroczono terminy rozpraw.

„Lub” w ustawie wykluczyło stypendium studenta

Dobry student nie dostanie dwóch stypendiów

Rzeczpospolita, 11.08.2012

Student który otrzymał stypendium za wysoką średnią, nie może otrzymać drugiego stypendium za osiągnięcia naukowe – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku….

Student: „lub” nie wyklucza

Student odwołał się, ale Odwoławcza Komisja Stypendialna   utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. Student uznał, że komisja źle interpretuje przepis art. 173 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jego zdaniem ustawodawca nie sprecyzował pojęcia „stypendium rektora dla najlepszych studentów” i jest ono postrzegane jako dotyczące stypendiów, o których mowa w art. 181 ust. 1 tej ustawy, W mysi tego przepisu stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym…..W ocenie sądu, określenie „stypendium rektora dla najlepszych studentów” oznacza jedno stypendium przyznawane po spełnieniu któregokolwiek z wymogów określonych w art. 181 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

– Wbrew twierdzeniom skarżącego spójnik „lub” oznacza tyle co spójnik „albo” – uznał sąd powołując się na „Mały słownik języka polskiego” pod redakcją Z. Ł. (PWN W – wa 1968). Określono tam, że spójnik „lub” równa się „albo” i oznacza wzajemne wyłączenie się części zdania także zdań równorzędnych.

Zatem, zgodnie z art. 181 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym, stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student za wysoką średnią ocen lub (albo) za osiągnięcia naukowe, a otrzymanie jednego wyklucza otrzymanie drugiego.

Studencki głos w sprawie plusów i minusów nowelizacji ustawy


Studenci o „reformach” w szkolnictwie wyższym

Krzysztof Putyra -salon24, 16.05.2012

Dla nas, studentów, zmiana ustawy niesie za sobą wiele komplikacji. Główne związanych ze zmianami dotyczącymi systemu kształcenia studentów, a także pomocy materialnej im przyznawanej. Oczywiście, Ustawa nie weszła w życie od razu w całości. Od 1 października 2011 weszły w życie przepisy dotyczące między innymi upodmiotowienia studenta, czyli obowiązku podpisywania przez studentów umów cywilno-prawnych z uczelnią. W umowach tych zawarty będzie dokładny przebieg studiów, a także informacja o ewentualnych opłatach w całym ich toku….

Z wejściem ustawy w życie, znikają stypendia za dobre wyniki w nauce, a także stypendia sportowe, które zastąpione zostały stypendiami rektora dla najlepszych studentów. Oprócz tego można będzie uzyskać stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, a także artystyczne.

Niestety, zwiększona liczba stypendiów niesie za sobą ograniczenie liczby studentów, którzy mogą je pobierać. Do ubiegania się o stypendium rektora ma prawo tylko 10% najlepszych studentów na danym kierunku…….

Zlikwidowane zostały również stypendia mieszkaniowe i żywieniowe. Jednakże, ludzie, których sytuacja materialna jest bardzo ciężka, mogą starać się o zwiększone stypendium socjalne.

Ponadto, od 1 stycznia 2012, uczelnia nie ma prawa pobierać opłat za rejestrację na kolejny semestr czy rok studiów oraz przeprowadzania egzaminów komisyjnych. Opłaty nie mogą być też pobierane za wydanie suplementu do dyplomu czy złożenie i ocenę pracy dyplomowej. Jest to bardzo dobra informacja dla nieco gorszych, ale równie ambitnych studentów…..

…..Od 1 października wprowadzono również zakaz pobierania świadczeń socjalnych i stypendiów rektorskich na więcej niż jednym kierunku studiów. Oznacza to, że student uczęszczający na dwa kierunku musi zdecydować na którym z nich pobiera świadczenia….

….Dodatkowo z dniem 1 października 2012 roku zmianie ulegnie cały system szkolnictwa wyższego. Zostaną wprowadzone Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to zmianę podejścia do kształcenia. Od tej pory nie ważne będzie jakich przedmiotów i przez jaki czas uczył się student ale jakie zdolności i umiejętności zdobył po nauce danego przedmiotu….

…Wspominałem wcześniej już o opłacie za drugi kierunek studiów. Uczelnia będzie pobierała opłaty za studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie. Jednakże, jak już mówiłem, studenci otrzymujący stypendium rektora, są zwolnieni z tych opłat. Pierwszy rok na kolejnym kierunku będzie więc dla nich darmowy. Problem pojawia się w momencie gdy danemu studentowi nie uda się utrzymać w 10% najlepszych studentów na kierunku podstawowym. W takim wypadku będzie on zmuszony uiścić opłaty za cały poprzedni rok studiowania…

…. Poza problemami, jakie wprowadziła nowelizacja do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym do życia studentów, pojawiają się też pozytywne zmiany. Po pierwsze, praktyki obowiązkowe nie będą już zaliczane w trakcie wakacji. Pozwoli to na pracę oraz wypoczynek w trakcie przerwy wakacyjnej. Po drugie, najzdolniejsi absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich a także studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie „Diamentowy Grant”, który jest realizowany w ramach programu ministra. Zwycięstwo w tym konkursie pozwoli na otrzymanie dodatkowych funduszy na badania naukowe przeprowadzane przez studenta. Po trzecie, okres zachowania praw studenta, przy przejściu na kolejny stopień studiów uległ wydłużeniu. Dawniej student, który zakończył studia inżynierskie lub licencjackie tracił przywileje studenckie z dniem 31 marca. Obecnie okres ten przedłuża się do 31 października roku, w którym student się obronił. Po czwarte, studenci kończący studia otrzymują, dzięki nowelizacji do Ustawy, możliwość wsparcia ze strony Rzecznika Praw Absolwenta. Pomoże on absolwentom w pokonaniu barier w dostępie do rynku pracy.

 

Rektor nie wiedział, że na jego uczelni studenci zamiast na zajcięach stoją w olbrzymich kolejkach po stypendia

 

Studenci w gigantycznej kolejce zamiast na zajęciach

Anna Goc, 12.10.2011, Gazeta Wyborcza Kraków

Od kilku dni olbrzymia kolejka studentów Uniwersytetu Pedagogicznego ustawia się przed dwoma pokoikami, gdzie przyjmowane są podania o stypendia. Wielu zawaliło przez to zajęcia, ale w rektoracie problemu nie dostrzegano…

Do tej pory pomoc materialna dla najlepszych studentów uczelnia przyznawała automatycznie tym, którzy uzyskali najlepsze oceny. Od października jednak, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, prymusi sami składają podania, w których przedstawiają swoje oceny i inne osiągnięcia. Stypendium dostanie 10 proc. najlepszych studentów. Ostateczną decyzję podejmuje rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. Każda uczelnia ma prawo przyznawać stypendia na własnych zasadach i określić ich wysokość.

Te zmiany najwyraźniej zaskoczyły administrację UP….Rektor uczelni twierdzi, że o problemie nie wiedział. – Nikt mi nie zgłaszał, że studenci stoją w takiej kolejce. Ale jeśli tak jest, to już jutro otworzymy nowe punkty, które ją rozładują – zapewniał wczoraj rektor UP prof. dr hab. Michał Śliwa.

Studenci są rozgoryczeni, bo zasady dofinansowania zmieniane są w trakcie nauki

Nauka robienia w konia

Rzeczpospolita, Ewa Usowicz 30-05-2011
Resort nauki zagrał wobec studentów wyjątkowo nie fair. Właśnie kończy się rok akademicki i może się okazać, że w kolejnym wielu z nich nie będzie miało za co studiować….Nowe regulacje są z całą pewnością mniej korzystne od tych obowiązujących. Tym bardziej powinny więc wejść w życie po odpowiednio długim czasie od dnia ich ogłoszenia. W tym przypadku uczciwe byłoby roczne vacatio legis. Rzecz w tym, aby zmienione przepisy nie godziły w tych, którzy właśnie rok akademicki zakończyli i osiągnęli dobre wyniki. Bo studentom, którzy na stypendia w tym roku zapracowali, nie powinno się ich odbierać. Szkoda, że resort nauki postanowił inaczej…
Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 31-05-2011
Władze uczelni mają kłopoty z uchwaleniem nowych regulaminów przyznawania pomocy materialnej studentom.
Od 1 października 2011 r. rektor będzie mógł przyznać stypendium dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Na danym kierunku może je uzyskać maksymalnie 10 proc. studentów. Takie zmiany wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym….
.. Brak vacatio legisPrzemysław Rachowiak jest zdania, że nowe przepisy o stypendiach rektora powinny obowiązywać od 1 października 2012 r. Dzięki temu uczelnie miałyby rok na przygotowanie dobrych regulaminów…♠

Stypendia: ostre cięcie

Rzeczpospolita, Jolanta Ojczyk 31-05-2011

Od 1 października nie będzie już stypendium za wyniki wnauce. Zastąpi je stypendium rektora. Na każdym kierunku będzie mogło je pobierać nie więcej niż 10 proc. studentów. To efekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym.

Zmniejszą się też fundusze na ten cel. Dotychczas uczelnie mogły przeznaczać na stypendia naukowe połowę środków ze stypendialnej puli (druga część przypadała na socjalne). Teraz na stypendia rektora przypadnie tylko 40 proc., w dodatku nie jest to kwota do podziału tylko między studentów z najwyższą średnią. Z tych pieniędzy wypłacane będą także stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Tak więc pula stypendiów naukowych zostanie drastycznie ograniczona….Studenci są rozgoryczeni, bo zasady dofinansowania zmieniane są w trakcie nauki – dodaje Jakub Jasiński, przewodniczący samorządu studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ten system wciąż będzie niesprawiedliwy i nieefektywny

Studenci nadal są nierówno traktowani

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-05-30

Wciąż brakuje przepisów rozwiązujących problemy studentów, których kierunki są likwidowane przez uczelnie.

Jakie zmiany czekają studentów od 1 października?

Wszyscy studenci podpiszą umowy z uczelnią. Obecnie są one zawierane jedynie z tymi, którzy płacą za studia.

Po co mają być podpisywane ze wszystkimi?

Wywiad z Dominiką Kitą, przewodniczącą Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Aby lepiej chronić interesy studentów. Teraz osobie uczącej się na bezpłatnych studiach trudno jest domagać się swoich praw, bo nie łączy ją z uczelnią żaden stosunek cywilno-prawny. Umowa umożliwia dochodzenie ich w sądzie…Nie została uregulowana sprawa dotycząca sytuacji studenta w przypadku zamknięcia kierunku studiów. Obecnie prawo chroni go tylko w momencie likwidacji szkoły wyższej. Ale nie, gdy jest zamykany jeden kierunek….Nadal brakuje zmiany całego modelu przyznawania pomocy materialnej dla studentów….Ten system wciąż będzie niesprawiedliwy i nieefektywny….System prowadzi do takich sytuacji, gdzie dwóch braci bliźniaków, z tej samej rodziny i o tych samych dochodach otrzymuje dwa zupełnie różne stypendia socjalne tylko dlatego, że uczą się na innych uczelniach.

Stypendia nie zawsze trafiają do studentów, którym się należą

Niejasne zasady przyznawania stypendiów. Studenci wyłudzają pomoc

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-03-23

Uczelnie nie mają ujednoliconych zasad przyznawania stypendiów. Dostają je na przykład osoby, które zatajają dochody. Zmian domagają się studenci.

Rocznie wydajemy na pomoc dla studentów i doktorantów około 1,5 mld zł. Z opublikowanego wczoraj raportu rzecznika praw studenta (RPS) wynika, że nie zawsze trafia ona do osób, którym się należy.

Obecny system obliguje bowiem każdą uczelnię do wdrożenia własnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej. A przez to opracowywane są, sprzeczne interpretacje ustawowych przepisów….

….Niektóre z nieprawidłowości w przyznawaniu stypendiów ograniczy reforma szkolnictwa wyższego. Wejdzie ona w życie od października. Zgodnie z nią będzie prowadzony m.in. centralny rejestr studentów, który pozwali na monitorowanie osób, które pobierają stypendia na kilku uczelniach.