Rozwiązanie konfliktu w AWFiS ? Rektor zwolnił opozycję !

Gdańsk: Rektor AWFiS zwolnił opozycję

Dziennik Bałtycki , 30.07.2010, Tomasz Słomczyński

Uczelniana Solidarność zwróciła się do minister nauki i szkolnictwa wyższego o natychmiastowe odwołanie rektora – wskazując m.in. na „rozchwianie emocjonalne” prof. Hucińskiego.
Wczoraj przed południem w AWFiS odbył się wiec poparcia dla zwolnionych profesorów. Uczestniczyło w nim ok. 80 osób….

Rektor Tadeusz Huciński w piątek zwolnił tych, którzy mieli przejąć kierowanie uczelnią, czyli prorektorów. ..

– Zwolnienie dyscyplinarne, jeśli ma być skuteczne, musi być poprzedzone opinią związków zawodowych. Takiej opinii rektor od nas nie uzyskał. W związku z tym zwolnienia te są nieskuteczne i bezprawne – twierdzi Olgierd Bojke, szef uczelnianej Solidarności.
Związek wysłał list do minister Barbary Kudryckiej, w którym prosi o natychmiastową interwencję ministerstwa.
– Pani minister podejmie stosowne decyzje po 2 sierpnia, zgodnie z trwającą procedurą – mówi Bartosz Loba, rzecznik ministerstwa. – W tej chwili pozostaje nam apelować o zachowanie spokoju i standardów właściwych dla środowiska akademickiego.

Pogrom na AWFiS. Huciński zwolnił trzech prorektorów

Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 30.07.2010

Trzech prorektorów wyrzucił dyscyplinarnie z pracy Tadeusz Huciński, rektor gdańskiej AWFiS. To sytuacja bez precedensu w dziejach polskiego szkolnictwa wyższego….- Jesteśmy profesorami, senatorami i elektorami – komentuje prof. Kazimierz Kochanowicz. – Huciński dokonał zamachu na demokrację akademicką. Udowodnimy, że działa bezprawnie.

Konflikt i czystki na wyższej uczelni
trójmiasto.pl, LI /30.07.2010 15:58

Onet.pl Wiadomości

Wszyscy prorektorzy AWFiS w Gdańsku zostali dyscyplinarnie zwolnieni, dziekanom zaś wręczono nagany. Tak wyglądał pierwszy dzień rektora tej uczelni, prof. Tadeusza Hucińskiego, po powrocie do pracy – informuje trójmiasto.pl…..

Zwolnienia, jak przypuszcza Piotr Weltrowski z portalu trójmiasto.pl, mają związek z konfliktem trwającym od miesięcy na uczelni i próbami usunięcia rektora ze stanowiska.

– Pozostaliśmy bez pracy, ale bardziej istotna jest sytuacja akademii. To demolowanie uczelni i działanie skrajnie patologiczne, w którym nie chodzi o to, aby coś budować, tylko o to, aby niszczyć. Jest nadzór właścicielski nad uczelnią, jest ministerstwo, które musi jakoś zareagować na te działania – mówi Andrzej Suchanowski, były już prorektor.

– Po sezonie urlopowym, na początku września, zwołam posiedzenie Senatu uczelni. Wtedy wybrani zostaną nowi prorektorzy – zapowiada rektor

Narastanie konfliktu w AWFiS w Gdańsku

Gdańska AWFiS: Rektor w pracy, policja na uczelni, konflikt narasta

Dziennik Bałtycki, 30.07.2010, T. Słomczyński

Wczoraj napisaliśmy o tym, że po referendum, w którym ponad połowa załogi wyraziła gotowość do rozpoczęcia strajku, Społeczny Komitet Protestacyjny zwrócił się do Kolegium Rektorskiego o przejęcie kierowania uczelnią.

Prorektorzy i dziekani uczynili to podając do publicznej wiadomości, że wkrótce ze swojego grona wyznaczą osobę, która będzie reprezentowała uczelnię.
Wczoraj jednak do pracy na AWFiS po okresie zawieszenia wrócił rektor Tadeusz Huciński. Zapytaliśmy go, jak komentuje ostatnie działania Kolegium Rektorskiego.

– Tak jakbyśmy nie żyli w państwie prawa, które ma swoją konstytucję, swoje ustawy i statuty. Jest to beznadziejny przykład dla studentów i środowiska akademickiego. Bezprawie pojawiło się w uczelni, co jest niedopuszczalne i naganne……Po doniesieniach składanych przez uczelnianą Solidarność, jak również przez prorektorów i dziekanów, minister nauki Barbara Kudrycka złożyła wniosek o odwołanie rektora Hucińskiego i podjęła decyzję o jego zawieszeniu na 30 dni. Minister wskazała, że jest to czas na wybór nowego rektora. Rektor Huciński miał wyznaczyć swojego następcę. Nie zrobił tego jednak uniemożliwiając tym samym wybór nowego rektora. Podczas miesięcznego okresu zawieszenia ,administracją i finansami uczelni kierował inż. Henryk Talaśka, który wcześniej przez rektora został zatrudniony na stanowisku kanclerza.
Obecnie na uczelni sytuacja wciąż jest gorąca. Konflikt, obok osoby samego rektora, koncentruje się również wokół inż. Talaśki, który – zdaniem uczelnianej opozycji, zatrudniony jest bezprawnie. On sam uznaje swoje zatrudnienie za zgodne z prawem……Wszystkie strony konfliktu czekają na decyzje minister, które zadecydują o dalszych losach uczelni. Tymczasem konflikt na AWFiS narasta.

Kto rządzi w AWFiS ?

Kto rządzi w AWFiS? Rektor Huciński wraca na uczelnię

Dziennik Bałtycki, Tomasz Słomczyński, 29.07.2010

Kolegium Rektorskie przejęło kierowanie gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

W ten sposób, jak twierdzą członkowie kolegium – prorektorzy i dziekani AWFiS – skończy się okres, w którym uczelnia funkcjonuje bez rektora.

– To jest w tym momencie konieczne. Gdyby stan, w którym nikt nie kieruje uczelnią, miał się przedłużać, to konsekwencje byłyby ogromne – mówi dr Dariusz Kruczkowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Protestacyjnego.

To właśnie Społeczny Komitet Protestacyjny zwrócił się do Kolegium Rektorskiego o przejęcie kierowania uczelnią. Wcześniej przeprowadzono na uczelni referendum, w którym zdecydowana większość, bo aż 260 pracowników, zapowiedziała swoją gotowość do strajku

Komunikat Rektora AWFiS w GdańskuKomunikat Rektora

serwis AWFiS, 30.07.2010

informacja w załączniku

Sytuacja w AWFiS w Gdańsku

Sytuacja w AWFiS w Gdańsku

Serwis MNiSW (29 lipca 2010 r.)

Informujemy, że w dniu 28 lipca br. w godzinach popołudniowych w siedzibie MNiSW odbyło się spotkanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. nadzw. Tadeuszem Hucińskim.

Ze strony Ministerstwa w spotkaniu brali także udział: Podsekretarz Stanu prof. Zbigniew Marciniak i Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru Marcin Czaja.

W trakcie spotkania Rektor został poinformowany, że 24 lipca br. okres jego zawieszenia w pełnieniu funkcji wygasł z mocy prawa po miesiącu od dnia doręczenia do Uczelni wniosku o odwołanie rektora w trybie art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pani Minister zwróciła uwagę Rektorowi, iż nie zrealizował on zalecenia o wyznaczenie prorektora, który zastępowałby go w okresie zawieszenia w pełnieniu funkcji jednoosobowego organu uczelni, a w związku z tym uniemożliwił przeprowadzenie procedury głosowania przez Kolegium Elektorów nad wnioskiem skierowanym przez Ministra. Minister powiadomiła Rektora, iż oczekuje w trybie pilnym wyjaśnienia przebiegu procedowania wniosku o odwołanie oraz przedstawienia sposobu zarządzania uczelnią w okresie zawieszenia.

Jednocześnie Rektor poinformował, że obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim do dnia 2 sierpnia br. W tym kontekście poważne wątpliwości budzą podejmowane przez Rektora w okresie zwolnienia lekarskiego działania, takie jak wydawanie oświadczeń i udzielanie wypowiedzi dla prasy. Ze względu na konieczność dochowania przewidzianych procedur i realizacji nadrzędnego celu, jakim jest dobro uczelni i studentów AWFiS, w chwili obecnej Ministerstwo nie zamierza odnosić się do publicznie wyrażanych przez Rektora stwierdzeń, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną.

Rektor wraca do gry

serwis AWFiS

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=24&items=2962

– Nie jest pan zawieszony, może powrócić do pracy i nie ciąży już na panu obowiązek zwołania Kolegium Elektorów w celu rozpatrzenia wniosku o pana odwołanie – taką informację otrzymał rektor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. Tadeusz Huciński podczas spotkania 28 lipca br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, oprócz wyżej wymienionych, uczestniczył także podsekretarz stanu w tym ministerstwie prof. Zbigniew Marciniak oraz dyrektor departamentu kontroli i nadzoru Marcin Czaja.

AS/Biuro Promocji AWFiS

Skład Komitetu Etyki w Nauce

Komitet Etyki w Nauce

serwis PAN

1. prof. dr hab. Osman ACHMATOWICZ – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

2. red. Magdalena BAJER – Rada Etyki Mediów, Warszawa

3. czł. rzecz. PAN. Adam BIELAŃSKI – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

4. prof. dr hab. Maria BOGUCKA – Akademia Humanistyczna im. Al. Gieysztora, Pułtusk

5. red. Adam BONIECKI – „Tygodnik Powszechny“, Kraków

6. prof. dr hab. Andrzej BRONK – Katolicki Uniwersytet Lubelski

7. czł. koresp. PAN Jerzy M.BRZEZIŃSKI – Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

8. czł. koresp. PAN Jan BURCHARD – Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa

9. prof. dr hab. Ewa CHMIELECKA – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

10. prof. dr hab. Wiesław CHRZANOWSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski

11. dr hab. Barbara CHYROWICZ, prof. KUL – prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski

12. prof. dr hab. Juliusz DOMAŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

13. prof. dr hab. Jan DOROSZEWSKI – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

14. prof. dr hab. Aniela DYLUS – Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa

15. czł. rzecz. PAN Władysław FINDEISEN – Politechnika Warszawska

16. prof. dr hab. Kornel GIBIŃSKI – Akademia Śląska, Katowice

17. czł. koresp. PAN Michał GŁOWIŃSKI – Instytut Badań Literacki PAN, Warszawa

18. czł. koresp. PAN Andrzej GÓRSKI – Akademia Medyczna w Warszawie

19. czł. koresp. Maciej W.GRABSKI – Politechnika Warszawska

20. prof. dr hab. Andrzej GRZEGORCZYK – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

21. red. Maciej IŁOWIECKI – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk

22. prof. dr hab. Helmut JUROS – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

23. prof. dr hab. Krzysztof KICIŃSKI – Uniwersytet Warszawski

24. prof. dr hab. Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA – Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

25. czł. rzecz. Jerzy KROH – Politechnika Łódzka

26. prof. dr hab. Leszek KUBICKI – Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa

27. czł. koresp. PAN Ewa ŁĘTOWSKA – Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa

28. czł. rzecz. PAN Leon ŁUKASZEWICZ – Instytut Podstaw Informatyki PAN

29. prof. dr hab. Tomasz PASIERSKI – Akademia Medyczna, Warszawa

30. prof. dr hab. Andrzej PASZEWSKI – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

31. prof. dr hab. Jerzy PELC – Uniwersytet Warszawski

32. prof. dr hab. Halina PROMIEŃSKA – Uniwersytet Śląski, Katowice

33. czł. koresp. PAN Andrzej ROTTERMUND – Dyrektor Zamku Królewskiego, Warszawa

34. prof. dr hab. Wojciech ROWIŃSKI – Akademia Medyczna, Warszawa

35. prof. dr hab. Andrzej RYCHARD – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

36. czł. koresp. WIESŁAW SADOWSKI – Szkoła Główna Handlowa, Warszaw

37. prof. dr hab. Marek SAFJAN – Uniwersytet Warszawski

38. prof. dr hab. Wacław SITKOWSKI – Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

39. prof. dr hab. Władysław STRÓŻEWSKI – Uniwersytet Jagielloński

40. czł. rzecz. PAN Jerzy SZACKI – Uniwersytet Warszawski

41. dr hab. Zbigniew SZAWARSKI, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

42. prof. dr hab. Lech SZCZUCKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

43. prof. dr hab. Andrzej SZOSTEK – Katolicki Uniwersytet Lubelski

44. dr hab. Magdalena ŚRODA – Uniwersytet Warszawski

45. prof. dr hab. Hanna ŚWIDA-ZIEMBA – Uniwersytet Warszawski

46. prof. dr hab. TADEUSZ TOŁŁOCZKO – Akademia Medyczna, Warszawa

47. czł. koresp. PAN Tomasz TROJANOWSKI – Akademia Medyczna, Lublin

48. prof. dr hab. Edmund WNUK-LIPIŃSKI – Instytut Nauk Politycznych PAN, Collegium Civitas, Warszawa

49. prof. dr hab. Jan WOLEŃSKI – Uniwersytet Jagielloński

50. prof. dr hab. Jerzy WOŹNICKI – Politechnika Warszawska

51. prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI – Uniwersytet Jagielloński

52. prof. dr hab. Mariusz ŻYDOWO – Akademia Medyczna, Gdańsk

Nierzetelność nie jest opłacalna

AHE się kurczy i nie płaci pracownikom w terminie

Gazeta Wyborcza Łódź

jaqb 2010-07-21, ostatnia aktualizacja 2010-07-21 23:14:32.0

Pracownicy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej nie dostają na czas pieniędzy. Wielu zostało zwolnionych. Dlaczego? Bo przez ostatnie półtora roku uczelnia straciła połowę studentów i dwa czołowe kierunki. Trzeci nadal jest zagrożony

Odkąd na początku 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego cofnęło uczelni uprawnienia do nauczania informatyki, a potem zarządzania, AHE straciła połowę z 35 tys. studentów. To przede wszystkim dlatego zwolniono 500 osób, w tym prawie 250 wykładowców. – Nie mogliśmy utrzymywać pracowników naukowych z kierunków, których już u nas nie ma – opowiada Aleksandra Mysiakowska, rzeczniczka AHE….
Dalsze zwolnienia mogą być dla uczelni problemem, bo jednym z zaleceń MNiSW było uzupełnienie minimum kadrowego. Akademia przekonuje jednak, że naprawiła wszystkie nieprawidłowości, które wytknął jej resort. Skreślono na przykład z listy studentów obcokrajowców, którzy nie spełniali warunków podjęcia w Polsce studiów. Zlikwidowano też punkty informacyjno-rekrutacyjne, w których nielegalnie odbywały się zajęcia.