Szef katedry z klucza partyjnego ?

Senator Gołaś szefem katedry AGH? Jest protest

Gazeta Wyborcza Kraków, Bartosz Piłat, 2010-02-27

Prof. Andrzej Gołaś ma zostać szefem katedry w jednym z najlepszych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. Część jego pracowników zaprotestowała; uważają, że profesor nie ma wiedzy naukowej, by objąć to stanowisko.

Już w połowie stycznia na ręce rektora AGH Antoniego Tajdusia spłynął protest 22 pracowników Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska, którą władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (do niego należy katedra) chcą przekształcić w nową: Katedrę Inteligentnych Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.

W proteście naukowcy zwracają uwagę, że zmiany popsują wypracowane zasady współpracy wewnątrz zespołu. Najbardziej irytuje ich jednak fakt, że szefem nowej katedry ma zostać senator Platformy Obywatelskiej prof. Andrzej Gołaś, który z dotychczasową katedrą nie miał do tej pory wiele wspólnego. Wprowadzenie nowego kierownika spoza naszego zespołu łamie dobre obyczaje uczelniane….

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków

Plagiat pani rektor walczącej o etykę w biznesie

Pisząc o etyce popełniła plagiat

GW, Piotr Żytnicki, 2010-02-27

Aldona Kamela-Sowińska, b. minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka, wydała książkę o etyce w biznesie, ale fragment tekstu ściągnęła z internetu, nie podając źródła.

Aldona Kamela-Sowińska, rektor prywatnej Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, w czerwcu 2007 r. organizowała naukową konferencję o etyce w biznesie. Wystąpienia z niej zostały zawarte w książce i wydrukowane wkrótce potem w 300 egzemplarzach…Po dwóch latach Jakub B., prezes jednej z krakowskich fundacji, stwierdził, że tekst z internetu jest identyczny (taki sam jest w 3448 znakach, czyli 38 wierszach) z tym, jaki napisał przed siedmiu laty, będąc studentem. Zażądał 75 tys. zł zadośćuczynienia za złamanie praw autorskich. Kamela-Sowińska przyznała, że w jej tekście znajduje się fragment artykułu Jakuba B. Przeprosiła i zaproponowała 2 tys. zł… honorarium. B. to nie satysfakcjonowało. Złożył pozew, w którym domaga się za naruszenie praw autorskich 20 tys. zł i przeprosin na łamach: „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Forbesa”….

Proces rozpocznie się w najbliższy piątek.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Sprawy dyscyplinarne w prawie o szkolnictwie wyższym

Sprawy dyscyplinarne w prawie o szkolnictwie wyższym

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

lub w pdf 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

 Rozdział 2

Stosunek pracy pracowników uczelni 

Rozdział 4

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich 

Art. 139. 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym rozdziale, nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w odrębnych przepisach.
Art. 140. 1. Karami dyscyplinarnymi są:
  1)   upomnienie;
  2)   nagana;
  3)   nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni na okres do pięciu lat;
  4)   pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony.
2. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Prawomocne orzeczenia komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 142 ust. 1, orzekające karę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w wydawanym przez niego dzienniku urzędowym.
Art. 141. 1. Karę upomnienia za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi nakłada rektor po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela akademickiego.
2. Nauczyciel akademicki ukarany przez rektora karą upomnienia może wnieść odwołanie do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komisja nie może wymierzyć kary surowszej.
Art. 142. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekają:
  1)   w pierwszej instancji – uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich w składzie:
a)  trzech członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w art. 140 ust. 1 pkt 1-3,
b)  pięciu członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w art. 140 ust. 1 pkt 4;
  2)   w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie w składzie:
a)  trzech członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, w której orzeczono karę określoną w art. 140 ust. 1 pkt 1-3,
b)  pięciu członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, w której orzeczono karę określoną w art. 140 ust. 1 pkt 4.
2. Jeżeli w toku postępowania ujawniają się okoliczności uzasadniające rozpoznanie sprawy w składzie pięcioosobowym, komisja orzekająca wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w takim składzie. Nowych członków komisji wyznacza przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich lub komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie.
3. W składach orzekających komisji, o których mowa w ust. 1, co najmniej jeden z członków powinien być studentem.
4. W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z członków powinien mieć wyższe wykształcenie prawnicze.
5. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.
Art. 143. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wyboru określa statut.
2. Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, wybiera Rada. Tryb wyboru określa regulamin uchwalony przez Radę.
3. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 142 ust. 1, są niezawisłe w zakresie orzekania.
4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 142 ust. 1, rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.
7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.
8. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, wykonują komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Art. 144. 1. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.
2. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia odpowiednio przez rektora lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary oraz po upływie pięciu lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:
  1)   przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
  2)   rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
  3)   rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
  4)   naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;
  5)   fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego;
  6)   przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;
  7)   powoływaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej lub samorządowej albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;
  8)   udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegające na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko w uczelni, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary ustaje z upływem dwóch lat od dnia wszczęcia postępowania.
5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego, któremu zarzuca się popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5.
6. Kary dyscyplinarne określone w art. 140 ust. 1 pkt 1-3 ulegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu, dołączony do akt osobowych nauczyciela akademickiego, podlega usunięciu po upływie trzech lat, a w przypadku kary określonej w art. 140 ust. 1 pkt 3 po upływie pięciu lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on ukarany dyscyplinarnie lub sądownie za przestępstwo umyślne.
Art. 145. 1. Rzeczników dyscyplinarnych w uczelni powołuje rektor, a rzeczników dyscyplinarnych przy komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, organ niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał.
4. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez rektora trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.
5. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.
Art. 146. 1. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród nauczycieli akademickich uczelni.
2. W przypadku gdy obwiniony uchyla się od uczestnictwa w postępowaniu, postępowanie może toczyć się pod jego nieobecność.
3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich strony mogą się odwołać do komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.11)) dotyczące apelacji. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego nie służy kasacja.
5. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:
  1)   w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;
  2)   po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie;
  3)   w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym w art. 142, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu.
6. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyny wymienionej w ust. 5 pkt 1, jeżeli była ona przedmiotem rozpoznania przez sąd apelacyjny w trybie określonym w ust. 4.
7. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego nie jest dopuszczalne po jego śmierci albo po upływie trzech lat od popełnienia czynu będącego podstawą orzeczenia, a gdy czyn stanowił przestępstwo – po upływie okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa lub w razie wykonania kary i jej zatarcia.
8. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą składać, w terminie trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie: obwiniony, obrońca, rzecznik dyscyplinarny, a po śmierci obwinionego lub gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności – także jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
Art. 147. 1. Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków.
2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków z dniem jego tymczasowego aresztowania.
3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy się nadal postępowanie karne.
Art. 148. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec obniżeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki do wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi akademickiemu należy wypłacić pozostałą część pełnego wynagrodzenia.
Art. 149. 1. Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym przysługują uprawnienia rektora, jeżeli przewinienie jest zarzucane rektorowi, prorektorom, przewodniczącemu komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, oraz przewodniczącemu i członkom komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2.
2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, uwzględniając przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.
Art. 150. Do postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.12)), z wyłączeniem art. 82.

Etyka zawodu nauczyciela akademickiego

Bohdan Dziemidok – Etyka zawodu nauczyciela akademickiego

Studia Gdańskie, , t. IV, 199–203

Zakłócony spokój plagiatorów

 

Zakłócony spokój plagiatorów

Forum Akademickie 2,2010

Prezydium CK uważa, że nadal powinno się brać pod uwagę te artykuły KPA, które stwierdzają, że po 10 latach nie ma prawnej możliwości uchylenia decyzji w sprawie np. habilitacji, w której wykazano plagiat.

Sprawa honoru rektora Akademii Medycznej

Kto nastaje na honor rektora Akademii Medycznej

GW Wrocław

Tym razem będzie bez nazwiska głównego bohatera, bowiem ten uważa, że dziennikarze ‚Gazety Wyborczej’ specjalnie zawzięli się, żeby właśnie jego, po goebbelsowsku, zniszczyć. Główny bohater zdaje się nie rozumieć, że w tej sprawie nie idzie tyle o jego osobę, co o standardy…….

Lepiej było iść do sądu 

Była inna droga zamknięcia tej sprawy – poprzez sąd. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, na pewno korzystniejsza dla zarządzanej przez rektora instytucji. Wszyscy mogliby spokojnie robić swoje, a spór prowadzić przed sądem. Jego wyrok raz na zawsze zdecydowałby, kto ma rację. Pytanie: dlaczego rektor nie zdecydował się pójść tą prostą drogą, którą na samym początku przecież sam zapowiadał? Czy dlatego, że pozbawiony byłby korporacyjnej osłony? Że dla niego to droga bardziej ryzykowna?

Tej sprawy nie da się zamieść pod dywan. W końcu musi paść jednoznaczna odpowiedź: plagiat to czy autorska praca.

Rektor Akademii Medycznej próbuje nas obrazić i zdyskredytować, zestawiając z niesławnej pamięci Josephem Goebbelsem.

Zwolniona dyscyplinarnie za Solidarność ? za brak aktualnych badań lekarskich ?

Doktorantka zwolniona z PWSZ za Solidarność?

Gazeta Wyborcza Gorzów Wlk, 2010-02-22, Dariusz Barański

Gorzowska uczelnia zwolniła dyscyplinarnie swoją doktorantkę Magdalenę Leszczyńską. Kobieta twierdzi, że za zakładanie związku zawodowego Solidarność.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie zatrudnia ponad 400 osób, z tego ponad połowa to pracownicy dydaktyczni. Jedną z nich od 2001 r. była Magdalena Leszczyńska. Była, bo z końcem grudnia została zwolniona dyscyplinarnie.

Powodem zwolnienia według uczelni były brak aktualnych badań lekarskich oraz nieusprawiedliwiona nieobecność między 26 listopada a 3 grudnia ub. r. Magdalena Leszczyńska odpiera te zarzuty. – Są absurdalne. Zaświadczenie o aktualnych badaniach lekarskich dostarczyłam jeszcze 15 grudnia – mówi. Przypomina też, że nigdy nie miała problemów z pracodawcą i nie było skarg na jej pracę. Mógłby to być jedynie jeden z licznych sporów między pracodawcą a byłym pracownikiem, gdyby nie pewien fakt: Magdalena Leszczyńska jest szefową Tymczasowej Komisji Zakładowej Solidarności w gorzowskiej PWSZ. Związek powstał na początku grudnia ub. r., a jej szefową zwolniono dyscyplinarnie niespełna miesiąc później…

Kolejna rozprawa w marcu. Mimo zwolnienia z PWSZ Magdalena Leszczyńska jest nadal przewodniczącą związku na uczelni i – jak zapewnia, nadal zamierza kontaktować się z władzami uczelni. Do Solidarności na PWSZ wstąpiło kilkunastu członków. – I będzie ich więcej. Obecnie pracujemy nad powołaniem Społecznej Inspekcji Pracy – zapowiada Leszczyńska.

Wpis na stronie internetowej przed Komisją Dyscyplinarną

Za „życzę szczęścia w KFC” wykładowca z Wrocławia stanie przed komisją dyscyplinarną

Gazeta.pl > Wrocław >  Wiadomości Wrocław, 2010-02-22,

Za słowa skierowane do studentów, którzy oblali poprawkę „życzę szczęśliwej podróży do Dublina i sympatycznej pracy w KFC” oraz rady, gdzie popełnić samobójstwo („poza budynkiem, z linoleum ciężko usuwa się krew”) wrocławski wykładowca stanie przed komisją dyscyplinarną Uniwersytetu Ekonomicznego…

Decyzją dziekana wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, bezpośredniego przełożonego dr. Bartosza Scheuera, sprawa niefortunnego wpisu na stronie internetowej znajdzie finał przed Komisją Dyscyplinarną.

Wojciech Sokolnicki, kierownik Biura Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Taki sposób komunikowania nie jest akceptowany przez społeczność akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Naruszanie ustawy o dostępie do informacji publicznej

  

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

BIP

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA W  ŚWIETLE  PRAKTYKI  RZECZNIKA PRAW  OBYWATELSKICH

serwis RPO

Tu m.in. tzw. Casus Uniwersytetu Gdańskiego 

Pokazuje on w dodatku, że praktyki stanowiące oczywiste naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą występować nawet na Wydziale Prawa. Zaś tym, co musi najbardziej szokować, był upór władz tej uczelni w trwaniu na pozycji sprzecznej z prawem……….. 

Casus gdański pozwala – jak sądzę – na sformułowanie pewnych wniosków ogólniejszych.

Po pierwsze – brak jest zrozumienia samej istoty informacji publicznej i jej znaczenia w życiu publicznym, i to w miejscu kształcenia i wychowywania przyszłych prawników.

Po drugie – stwierdzić trzeba niwłaściwe wykorzystywanie klauzuli prywatności, jako przesłanki uzasadniającej ograniczenie dostępu do informacji publicznej. Klauzula ta służy w istocie nie ochronie prywatności, lecz ukrywaniu patologii w działalności podmiotów zobowiązanych do udostępnienia.

Po trzecie wreszcie – skoro tak jawne i uporczywe naruszanie konstytucyjnego prawa możliwe jest na Wydziale Prawa państwowego Uniwersytetu, to jak to wygląda gdzie indziej?

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule naszej konferencji nie jest więc, moim zdaniem, jednoznaczna.

Rzecz o poszukiwaniu królika doświadczalnego na uczelni

 
Sprawa Prof. Lidii Smentek, 
czyli  rzecz o poszukiwaniu królika doświadczalnego na uczelni